poniedziałek, 28 maja 2018 13:14

Radni nie otrzymują odpowiedzi od prezydenta, więc kierują ponaglenie

 
Radni nie otrzymują odpowiedzi od prezydenta, więc kierują ponaglenie fot. Rafał Wichniewicz

Radni Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego nie otrzymali odpowiedzi na szereg pytań, które zostały skierowane w ostatnich tygodniach do Urzędu Miejskiego. Dlatego dziś złożyli ponaglenie, a jeśli to nie pomoże - skorzystają z drogi sądowej.

Jak przekazali działacze, zgodnie z artykułem 37 Kodeksu postępowania cywilnego, z dniem 28 maja br. wnieśli do prezydenta Tomasza Budasza ponaglenie w sprawie notorycznego nieudzielania żadnej odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Jak twierdzą, tak należy odczytywać treść odpowiedzi, jakie otrzymują na swoje zapytania i interpelacje, kierowane do Magistratu.

- Sprawa dotyczy pism, kierowanych do prezydenta między 21 marca a 19 kwietnia 2018 roku. Złożyliśmy łącznie 14 zapytań i interpelacji, w których były zapytania dotyczące funkcjonowania i finansowania rozmaitych aspektów działalności Urzędu Miejskiego, Prezydenta Miasta Gniezna i budżetu Miasta Gniezna. Nie zostały udzielone satysfakcjonujące nas odpowiedzi, a te, które otrzymaliśmy, można potraktować jako brak odpowiedzi, bo żadnych merytorycznych faktów czy danych one nie zawierały - stwierdził radny Maciej Elantkowski. Jako przykład podał wysokość wydatków Magistratu na catering, usługi hotelowe, konsumpcję oraz artykuły spożywcze za lata 2015-2018, zestawienie gadżetów i upominków zakupionych z budżetu Miasta Gniezno w latach 2015-2018 czy wykaz umorzeń podatku czy rozłożenia go na raty.

- W związku z krążącymi po mieście plotkami na temat preferowania, jeśli chodzi o wynagrodzenia pracowników Wydziału Promocji i Kultury, mamy zapytanie do prezydenta, jak to rzeczywiście jest, czy istnieją jakieś kominy płacowe czy nie. Ten temat nas trapi, bo do nas, jako radnych, wpłynęły skargi MOPS na bardzo niskie płace tam zatrudnionych ludzi. Przykładowo, pracownik z wyższym wykształceniem, dostaje tam na rękę 1610 złotych i co dla człowieka po studiach jest wynagrodzeniem dość skromnym, stąd chcemy wiedzieć, jak to się ma do zarobków innych pracowników Urzędu Miejskiego - stwierdził radny Marek Zygmunt. Jak dodał, pytania też pojawiają się w kwestii zarobków prezesów spółek, odpowiedzialnych za wywóz odpadów czy wodociągi, w przypadku to których ceny kolejno za odbieranie śmieci i dostarczanie wody cały czas rosną.

- Także zadałem kilka pytań panu prezydentowi w kontekście zadłużenia Miasta Gniezna. Jeśli się nic nie zmieni, to on wzrośnie do ponad 100 mln złotych i zadałem proste pytanie - jak kształtowało się zadłużenie Miasta Gniezna i jaki był koszt zaciągniętych kredytów na ich spłatę w latach 2013-2018, aby mieć ogląd na całą sprawę. Drugie pytanie zadałem o rolowanie długu, czyli o spłacanie długu z kredytu za pomocą innych, nowych kredytów. Odpowiedzi do dziś nie otrzymałem - stwierdził radny Jerzy Lubbe. Jak dodał, koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wzrosły w ostatnich latach z 14 do 26 milionów złotych, dlatego zdecydował się zadać pytanie: - W jakiej wysokości prezydent wypłacił w ciągu tych czterech lat nagrody dla swoich zastępców, skarbnika i sekretarza, ile kosztowały wyjazdy i delegacje w kraju i za granicą. To są bardzo proste pytania, bo nie rozumiemy, jak mogły wzrosnąć koszty utrzymania o 12 mln złotych. Kwintesencją jest odpowiedź, jakie otrzymujemy na większość pytań: "Nie wystarczy, aby udzielenie informacji było istotne z punktu widzenia interesu publicznego, ale musi być ono szczególne istotne, wnioskodawca musi więc wykazać, że informacje, które zamierza uzyskać, nie dotyczą wyłącznie jego interesu, ale działa w interesie publicznym, a sprawy, o których chce zostać poinformowanym, mają szczególne znaczenie dla funkcjonowania odpowiedniego szczebla organu samorządu terytorialnego". Proszę państwa, pytania, my nie pytamy o nasze sprawy, tylko o sprawy mieszkańców i odpowiedzi niestety nie uzyskujemy.

W związku z powyższym, radni złożyli w Urzędzie Miejskim pismo z ponagleniem o udzielenie informacji publicznej. Jak przekazali, jeśli nie otrzymają odpowiedzi w ustawowym terminie 14 dni, rozważają złożenie skargi do sądu administracyjnego.

Jakie jest stanowisko Urzędu Miejskiego w sprawie wydatków na Urząd Miejski? - Radny powinien wiedzieć skąd pochodzą koszty, na które składa się budżet miasta i na co jest on przeznaczany, ponieważ sam nad nim głosuje, a także później, kiedy są przeszacowania w budżecie. Także co roku rada głosuje nad absolutorium i wtedy mają szansę zapoznać się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu, także nie rozumiem skąd te pytania. Radny, głosując nad budżetem, analizując sprawozdania, jeśli się tym interesuje, powinien znać odpowiedź na to pytanie - przekazała Anna Dzionek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego. Na pytanie o brak odpowiedzi ze strony Magistratu przyznała: - W ostatnim czasie radni faktycznie wysłali do urzędu i prezydenta kilkanaście interpelacji, równolegle wraz z nimi pojawiły się wnioski o dostęp do informacji publicznej. Jako urząd odpowiedzieliśmy w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej i chcę podkreślić, że często te wnioski dotyczyły zestawień, stworzenia jakichś tabeli, ponieważ radni wnioskujący chcieli dokonać analizy ostatnich trzech lat, a więc kadencji obecnego prezydenta. Mogę się tylko domyślić, że materiały, których oczekiwał radny od urzędników, służyły mu w kampanii wyborczej. Nie może tak być, że urzędnik przygotowuje zestawienia kilkuletnie z informacji, które radny może znaleźć w budżecie miasta lub w Biuletynie Informacji Publicznej. 


Treść pisma, złożonego przez GPS:

Gniezno, 28 maja 2018r.

 

Klub Radnych
Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego

Szanowny Pan
Tomasz Budasz
Prezydent Miasta Gniezna

 

WNIESIENIE PONAGLENIA

 

Na podstawie art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, Radni Klubu Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego wnoszą ponaglenie w związku z nieudzieleniem odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w ustawowym terminie oraz ponownie proszą o udostępnienie informacji w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.

 

Uzasadnienie

 

Radni Klubu Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego wystąpili z wnioskami o udzielenie informacji publicznej w następujących sprawach:

1. Wykaz umorzeń podatku oraz rozłożenia na raty za lata 2016-2017 – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Krzysztofa Modrzejewskiego w dniu 22 marca 2018 roku.

2. Wysokości wydatków Urzędu Miejskiego za catering, usługi hotelowe, konsumpcję oraz artykuły spożywcze za lata 2015-2018 – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Krzysztofa Modrzejewskiego w dniu 22 marca 2018 roku.

3. Wysokości nagród dla urzędników za lata 2016, 2017 oraz 2018 wraz z informacją o nagrodach dla zastępców prezydenta, sekretarza i skarbnika – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Jerzego Pawła Lubbe w dniu 21 marca 2018 roku.

4. Zestawienie delegacji służbowych Prezydenta (krajowych i zagranicznych) za lata 2015-2018 wraz z podaniem daty wyjazdu oraz powrotu, miejsca wyjazdu i kosztu delegacji – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Jerzego Pawła Lubbe w dniu 21 marca 2018 roku.

5. Zestawienie tabelaryczne za lata 2013-2018 informacji na temat:

- niedoboru budżetu Miasta Gniezna w kolejnych latach,

- deficytu budżetu (narastająco) według lat,

- zaciągniętych kredytów i obligacji na pokrycie deficytu we wskazanych latach,

- wzrostu przychodów budżetu w latach 2013-2018 z objaśnieniem z czego ww. wzrost wynikał w danym okresie,

- kwot wynikających z wydatków bieżących (niemajątkowych) za lata 2013-2018 – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Jerzego Pawła Lubbe w dniu 6 kwietnia 2018 roku.

6. Informacji na temat tego czy w latach 2013-2018 wystąpiło rolowanie (refinansowanie) długu Miasta, a także na temat wskaźników zadłużenia budżetu Miasta Gniezna w latach 2013-2018 – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Jerzego Pawła Lubbe w dniu 6 kwietnia 2018 roku.

7. Prognoza zadłużenia Miasta Gniezna na lata 2018-2022 – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Jerzego Pawła Lubbe w dniu 6 kwietnia 2018 roku.

8. Zestawienie tabelaryczne wartości mienia komunalnego za lata 2013-2018 oraz o przedstawienie bieżącej informacji na temat mienia komunalnego – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Jerzego Pawła Lubbe w dniu 6 kwietnia 2018 roku.

9. Zestawienia wynagrodzeń miesięcznych brutto prezesów i wiceprezesów spółek komunalnych podległych Miastu Gnieznu przydzielonych przez Prezydenta Miasta Gniezna, bądź przez upoważnioną przez niego osobę z wyszczególnieniem spółek i stanowisk wraz z przedstawieniem zestawienia nagród rocznych i dodatkowych wynagrodzeń brutto dla prezesów i wiceprezesów spółek komunalnych za lata 2015-2018 przydzielonych przez Zgromadzenie Wspólników – Prezydenta Miasta Gniezna bądź przez upoważnioną przez niego osobę, z wyszczególnieniem spółek i stanowisk – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Marka Zygmunta w dniu 3 kwietnia 2018 roku.

10. Informacji na temat najwyższej, najniższej oraz średniej wysokości wynagrodzenia pracowników Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Gnieźnie brutto wraz ze wszystkimi dodatkami – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Marka Zygmunta w dniu 3 kwietnia 2018 roku.

11. Zestawienie zakupów artykułów spożywczych oraz kwiatów zakupionych przez Urząd Miejski w Gnieźnie w latach 2015-2018 wraz z wykazem ww. zakupów oraz kosztów poniesionych przez urząd z tego tytułu – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Marka Zygmunta w dniu 3 kwietnia 2018 roku.

12. Zestawienia gadżetów i upominków zakupionych z budżetu Miasta Gniezna w latach 2015-2018 z wyszczególnieniem rodzaju wszystkich gadżetów i upominków oraz ich ilości według asortymentu wraz z przedstawieniem rocznych kosztów całkowitych z podziałem na lata – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Marka Zygmunta w dniu 3 kwietnia 2018 roku.

Do dnia 28 maja 2018 roku radni Klubu Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego nie otrzymali żadnej odpowiedzi na złożone wnioski. Zgodnie z prawem, udostępnienie informacji publicznej powinno nastąpić w terminie 14 dni od złożenia wniosku. W przypadku wniosków radnych naszego Klubu termin ten dawno upłynął. Podkreślamy, że udzielenie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej stanowi realizację konstytucyjnego prawa każdego obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, będąc tym samym obowiązkiem organów władzy publicznej.

W ocenie radnych naszego Klubu, w szczególnym interesie publicznym leży transparentność wydatkowania środków publicznych. W związku z tym, że Pan Prezydent dysponuje informacjami objętymi ww. wnioskami, ich udostępnienie nie powinno stanowić czynności wymagającej dużego nakładu pracy, która powinna zostać zrealizowana w krótkim terminie. W związku z powyższym wnosimy ponaglenie.

Brak jakiejkolwiek reakcji organu administracji publicznej, podobnie jak reakcja „niewłaściwa” daje wnioskodawcy prawo złożenia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W razie nieotrzymania wnioskowanych informacji we wskazanym terminie rozważymy złożenie skargi do sądu administracyjnego.

Jeszcze raz prosimy o udostępnienie informacji objętych wnioskami radnych Klubu Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

 

Z poważaniem

Jerzy Paweł Lubbe

 

Przewodniczący Klubu
Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego

50 komentarzy

 • Link do komentarza Uczestnik poniedziałek, 04 czerwca 2018 12:28 napisane przez Uczestnik

  A pamiętacie Panstwo, jak wyzwal prezes posła Dolatę na Rynku po brifingu przedstawiajacym Ostrowskiego na prezydenta Gniezna? Tak wzburzonego prezesa Kaczynskiego nie widziano od lat. I co? Ano, jak widac nauczka poszla w las. Ale nic obrócz Boga nie jest wieczne posle Dolata!

 • Link do komentarza do Kasia poniedziałek, 04 czerwca 2018 10:28 napisane przez do Kasia

  chodzi o Kodeks Postępowania Administracyjnego, gdzie art.37 mówi:
  Art. 37. § 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

  § 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.

 • Link do komentarza sympatyk PiS poniedziałek, 04 czerwca 2018 09:23 napisane przez sympatyk PiS

  Do "domyślnego" - to nie tylko perfidne, to HANIEBNE i pokazuje do końca charakter posła Dolaty. Będąc w partii, która z założenia jest nieskazitelna trzeba zachowywać sie przynajmniej przyzwoicie. Niestety, ten poseł tego określenia nie rozumie. Publicznie kłamie, kluczy, wmawia ludziom nieprawdę, jego wybory personalne są często pożałowania godne. Jedynym jego celem jest utrzymanie władzy oraz funkcji posła niszcząc po drodze wszystkich, którzy stają mu na przeszkodzie. Dlatego w realizacji jego celów przeszkadzają mu ludzie mądrzy, wykształceni i doswiadczeni , ktorzy nie zgadzają sie z linią jego postępowania, dla ktorych troska o dobro społeczne stoi wyżej niz jego partykularyzm. Boi się takich ludzi, bo jak sie mozna domyslać zagrażają jego pozycji. Dlatego latami zwlekał z przyjęciami do partii wielu kandydatow wartosciowych. Ale to wszystko powoli się skończy, bowiem pycha stoi przed upadkiem, a wyborcy i sympatycy PiSu nie pozwolą się dalej manipulować.

 • Link do komentarza domyślny poniedziałek, 04 czerwca 2018 07:29 napisane przez domyślny

  wyborco...... DOLATA to taki dziwny stwór. Wie dobrze, że sam nie miałby żadnych szans w wyborach na prezydenta miasta Gniezna. W swoim otoczeniu, tez nie ma nikogo, kto mógłby o to powalczyć . Ale chciałby się podstępnie pozbyć konkurenta w walce o reelekcje o fotel posła z ramienia PiS . Trochę to perfidne . Nie uważasz ?

 • Link do komentarza Skandal niedziela, 03 czerwca 2018 14:50 napisane przez Skandal

  Tym się nikt nie interesuje? http://gniezno.bipstrona.pl/cms/9658/wladze_urzedu

 • Link do komentarza wyborca niedziela, 03 czerwca 2018 09:44 napisane przez wyborca

  Ale takie postawy nie Przeszkadzają posłowi Dolacie, wiec wszystko jest OK.

 • Link do komentarza To mówi więcej o polityce Budasza niż milion słów niedziela, 03 czerwca 2018 00:07 napisane przez To mówi więcej o polityce Budasza niż milion słów

  http://gniezno.bipstrona.pl/cms/9661/osoby_zarzadzajace_i_czlonkowie_organu_zarzadzajacego_gminnymi_o

  http://gniezno.bipstrona.pl/cms/9658/wladze_urzedu

  http://gniezno.bipstrona.pl/cms/9660/kierownicy_jednostek_organizacyjnych

  http://gniezno.bipstrona.pl/cms/9660/kierownicy_jednostek_organizacyjnych

 • Link do komentarza Pikuś sobota, 02 czerwca 2018 11:37 napisane przez Pikuś

  Do tajwańczyka każdy wie, kto jest z Tajwanu, że ten strażnik jest synem radnego Szarzyńskiego, który sprzedał się Budaszowi za miejsce dla syna w komisji alkoholowej. Dla tego radnego nie powinno być już miejsca w radzie miasta, ale to ludzie zmamieni wycieczkami do Lichenia z Tajwan wybierał jego.

 • Link do komentarza Sławny wtorek, 29 maja 2018 10:39 napisane przez Sławny

  @ urzędas spokojnie powiatu nikt nie pobije gdzie zatrudniono masażystkę oraz dziewiętnastolatkę po liceum. Ciekawe czują była sąsiadką?

 • Link do komentarza tajwańczyk wtorek, 29 maja 2018 09:55 napisane przez tajwańczyk

  strażnik w komisji alkoholowej i do tego chyba krewny radnego to może razem zabiorą się za problemy alkoholowe przy sklepie spożywczym i przystanku MPK przy ulicy Armii Krajowej, no chyba się nie mylę że strażnik miejski i do tego członek komisji alkoholowej to powinien jako specjalista od takich spraw doprowadzić wreszcie do porządku w tych miejscach ?

 • Link do komentarza wyborca wtorek, 29 maja 2018 09:53 napisane przez wyborca

  Ad. METALfan - jest afera, jak piszesz? A to ciekawe! Tym bardziej należy wszystko wyjasnić. A co ma budżet do wydatków rzeczywistych? Najpierw nauka , potem filozofowanie drogi komentatorze!

 • Link do komentarza dobra rada wtorek, 29 maja 2018 09:48 napisane przez dobra rada

  Radni to niech nie czekają na łaskawe odpowiedzi tylko niech przeglądają strony internetowe z poza Gniezna, najlepiej te zagraniczne, to się więcej dowiedzą o tym o czym w Gnieźnie się nie pisze w mediach, a jest sporo więcej ciekawostek. Tu jeden z przykładów :
  http://www.anagnia.com/italia/anagni/2015/08/17/anagni-rinnova-il-patto-di-gemellaggio-con-la-citta-di-gniezno-la-delegazione-polacca-in-visita-ad-anagni-fino-al-prossimo-21-agosto

 • Link do komentarza Kasia wtorek, 29 maja 2018 09:30 napisane przez Kasia

  Cytat z artykułu:

  Jak przekazali działacze, zgodnie z artykułem 37 Kodeksu postępowania cywilnego, z dniem 28 maja br. wnieśli do prezydenta Tomasza Budasza ponaglenie w sprawie notorycznego nieudzielania żadnej odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

  Poniżej treść przepisu, na który powołali się działacze:

  "Art. 37 kodeksu postępowania cywilnego:
  Powództwo o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy nieruchomości wytoczyć można przed sąd miejsca położenia nieruchomości."

  Czy ktoś wie o co chodzi tym radnym?

 • Link do komentarza METALfan wtorek, 29 maja 2018 07:53 napisane przez METALfan

  Całą kadencję głosowali nad budżetami, a teraz nagle w roju wyborczym pseudoaferkę chcą robić? Żenada

 • Link do komentarza Kupszcza wtorek, 29 maja 2018 07:03 napisane przez Kupszcza

  Jedna rzecz mnie martwi w tym naszym kochanym Gnieźnie. Tu zawsze radnym robi się pod górę a prezydenci czują się jak Jaśnie Oświeceni Panowie. Nie jest ważne czy idą wybory, czy nie. Prezydent winien udzielić informacji na te skądinąd proste pytania. Przejrzalam sobie takie miasta jak Poznań czy Kraków. Tam jak radny pyta o np. spółkę miejska to włodarz przekazuje zapytanie i następnie odpowiedz. A u nas pisza, że to nie interpelacja, że to wniosek, że radny nie wykazał interesu społecznego. To już niesmaczne się robi. Polecam BiP interpelacje.

 • Link do komentarza ???????????? poniedziałek, 28 maja 2018 23:44 napisane przez ????????????

  Są regulaminy a o wynagrodzeniu cisza ..............https://cms-files.idcom-web.pl/sites/972/cms/szablony/21510/pliki/2regulamin.pdf kto te regulaminy pisze ? https://www.gniezno.eu/cms/21510/miejska_komisja_rozwiazywania_problemow_alkoholowych wystarczy porównać regulaminy z innych miast tam wszystko jest jasne !!!

 • Link do komentarza urzędas poniedziałek, 28 maja 2018 23:16 napisane przez urzędas

  Powstaje lista, kto jest kim w Urzędzie, czyim mężem, czyja szwagierką, partnerką, etc,. ,za co kto dostał pracę i jak wygląda karuzela etatów za Budasza, to się wszystkim oczy otworzą.

 • Link do komentarza pytajnik poniedziałek, 28 maja 2018 22:54 napisane przez pytajnik

  Szok http://www.gniezno.home.pl/strona32wqf435ge/images/stories/newsy/styczen2015/II/podje.pdf
  Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie:
  - przewodnicząca: Agnieszka Horoszczak,
  - zastępca: Arleta Dolacińska, Paweł Seweryn,
  - członkowie: Daria Banicka, Stanisław Dolaciński, Iwona Machowiak, Aldona Nowak, Mirosław Szarzyński, Kamilla Szymańska.

  Jakie kwalifikacje mają członkowie komisji? Na podstawie jakich kryteriów dokonano wyboru członków?

 • Link do komentarza zniesmaczony poniedziałek, 28 maja 2018 22:43 napisane przez zniesmaczony

  @ napisane przez Malkontent jak to byli małżonkowie Dolacińscy, żona radnego Banickiego ile oni zarabiają ??? KTO TO towarzystwo powołał?

 • Link do komentarza jasnowidz poniedziałek, 28 maja 2018 21:30 napisane przez jasnowidz

  Do Malkontent. Tak komisja do Rozwiązywania Problemów Alkoholowych żadnych problemów nie rozwiązuje. Widać to na ulicach, w parkach, w podwórkach domów. Właściwie wszędzie leżą malutkie piersióweczki po alkoholach. Pijaństwo wśród obywateli Miasta Gniezna rośnie w zastraszającym tempie. A ta cała komisja antyalkoholowa to przykrywka "starego gnieźnieńskiego układu" (PO, SLD) do roztrwaniania pieniędzy gnieźnian z tz. kapslowego.

startpoprz.123nast.koniec

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane