poniedziałek, 28 maja 2018 13:14

Radni nie otrzymują odpowiedzi od prezydenta, więc kierują ponaglenie

 
Radni nie otrzymują odpowiedzi od prezydenta, więc kierują ponaglenie fot. Rafał Wichniewicz

Radni Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego nie otrzymali odpowiedzi na szereg pytań, które zostały skierowane w ostatnich tygodniach do Urzędu Miejskiego. Dlatego dziś złożyli ponaglenie, a jeśli to nie pomoże - skorzystają z drogi sądowej.

Jak przekazali działacze, zgodnie z artykułem 37 Kodeksu postępowania cywilnego, z dniem 28 maja br. wnieśli do prezydenta Tomasza Budasza ponaglenie w sprawie notorycznego nieudzielania żadnej odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Jak twierdzą, tak należy odczytywać treść odpowiedzi, jakie otrzymują na swoje zapytania i interpelacje, kierowane do Magistratu.

- Sprawa dotyczy pism, kierowanych do prezydenta między 21 marca a 19 kwietnia 2018 roku. Złożyliśmy łącznie 14 zapytań i interpelacji, w których były zapytania dotyczące funkcjonowania i finansowania rozmaitych aspektów działalności Urzędu Miejskiego, Prezydenta Miasta Gniezna i budżetu Miasta Gniezna. Nie zostały udzielone satysfakcjonujące nas odpowiedzi, a te, które otrzymaliśmy, można potraktować jako brak odpowiedzi, bo żadnych merytorycznych faktów czy danych one nie zawierały - stwierdził radny Maciej Elantkowski. Jako przykład podał wysokość wydatków Magistratu na catering, usługi hotelowe, konsumpcję oraz artykuły spożywcze za lata 2015-2018, zestawienie gadżetów i upominków zakupionych z budżetu Miasta Gniezno w latach 2015-2018 czy wykaz umorzeń podatku czy rozłożenia go na raty.

- W związku z krążącymi po mieście plotkami na temat preferowania, jeśli chodzi o wynagrodzenia pracowników Wydziału Promocji i Kultury, mamy zapytanie do prezydenta, jak to rzeczywiście jest, czy istnieją jakieś kominy płacowe czy nie. Ten temat nas trapi, bo do nas, jako radnych, wpłynęły skargi MOPS na bardzo niskie płace tam zatrudnionych ludzi. Przykładowo, pracownik z wyższym wykształceniem, dostaje tam na rękę 1610 złotych i co dla człowieka po studiach jest wynagrodzeniem dość skromnym, stąd chcemy wiedzieć, jak to się ma do zarobków innych pracowników Urzędu Miejskiego - stwierdził radny Marek Zygmunt. Jak dodał, pytania też pojawiają się w kwestii zarobków prezesów spółek, odpowiedzialnych za wywóz odpadów czy wodociągi, w przypadku to których ceny kolejno za odbieranie śmieci i dostarczanie wody cały czas rosną.

- Także zadałem kilka pytań panu prezydentowi w kontekście zadłużenia Miasta Gniezna. Jeśli się nic nie zmieni, to on wzrośnie do ponad 100 mln złotych i zadałem proste pytanie - jak kształtowało się zadłużenie Miasta Gniezna i jaki był koszt zaciągniętych kredytów na ich spłatę w latach 2013-2018, aby mieć ogląd na całą sprawę. Drugie pytanie zadałem o rolowanie długu, czyli o spłacanie długu z kredytu za pomocą innych, nowych kredytów. Odpowiedzi do dziś nie otrzymałem - stwierdził radny Jerzy Lubbe. Jak dodał, koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wzrosły w ostatnich latach z 14 do 26 milionów złotych, dlatego zdecydował się zadać pytanie: - W jakiej wysokości prezydent wypłacił w ciągu tych czterech lat nagrody dla swoich zastępców, skarbnika i sekretarza, ile kosztowały wyjazdy i delegacje w kraju i za granicą. To są bardzo proste pytania, bo nie rozumiemy, jak mogły wzrosnąć koszty utrzymania o 12 mln złotych. Kwintesencją jest odpowiedź, jakie otrzymujemy na większość pytań: "Nie wystarczy, aby udzielenie informacji było istotne z punktu widzenia interesu publicznego, ale musi być ono szczególne istotne, wnioskodawca musi więc wykazać, że informacje, które zamierza uzyskać, nie dotyczą wyłącznie jego interesu, ale działa w interesie publicznym, a sprawy, o których chce zostać poinformowanym, mają szczególne znaczenie dla funkcjonowania odpowiedniego szczebla organu samorządu terytorialnego". Proszę państwa, pytania, my nie pytamy o nasze sprawy, tylko o sprawy mieszkańców i odpowiedzi niestety nie uzyskujemy.

W związku z powyższym, radni złożyli w Urzędzie Miejskim pismo z ponagleniem o udzielenie informacji publicznej. Jak przekazali, jeśli nie otrzymają odpowiedzi w ustawowym terminie 14 dni, rozważają złożenie skargi do sądu administracyjnego.

Jakie jest stanowisko Urzędu Miejskiego w sprawie wydatków na Urząd Miejski? - Radny powinien wiedzieć skąd pochodzą koszty, na które składa się budżet miasta i na co jest on przeznaczany, ponieważ sam nad nim głosuje, a także później, kiedy są przeszacowania w budżecie. Także co roku rada głosuje nad absolutorium i wtedy mają szansę zapoznać się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu, także nie rozumiem skąd te pytania. Radny, głosując nad budżetem, analizując sprawozdania, jeśli się tym interesuje, powinien znać odpowiedź na to pytanie - przekazała Anna Dzionek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego. Na pytanie o brak odpowiedzi ze strony Magistratu przyznała: - W ostatnim czasie radni faktycznie wysłali do urzędu i prezydenta kilkanaście interpelacji, równolegle wraz z nimi pojawiły się wnioski o dostęp do informacji publicznej. Jako urząd odpowiedzieliśmy w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej i chcę podkreślić, że często te wnioski dotyczyły zestawień, stworzenia jakichś tabeli, ponieważ radni wnioskujący chcieli dokonać analizy ostatnich trzech lat, a więc kadencji obecnego prezydenta. Mogę się tylko domyślić, że materiały, których oczekiwał radny od urzędników, służyły mu w kampanii wyborczej. Nie może tak być, że urzędnik przygotowuje zestawienia kilkuletnie z informacji, które radny może znaleźć w budżecie miasta lub w Biuletynie Informacji Publicznej. 


Treść pisma, złożonego przez GPS:

Gniezno, 28 maja 2018r.

 

Klub Radnych
Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego

Szanowny Pan
Tomasz Budasz
Prezydent Miasta Gniezna

 

WNIESIENIE PONAGLENIA

 

Na podstawie art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, Radni Klubu Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego wnoszą ponaglenie w związku z nieudzieleniem odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w ustawowym terminie oraz ponownie proszą o udostępnienie informacji w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.

 

Uzasadnienie

 

Radni Klubu Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego wystąpili z wnioskami o udzielenie informacji publicznej w następujących sprawach:

1. Wykaz umorzeń podatku oraz rozłożenia na raty za lata 2016-2017 – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Krzysztofa Modrzejewskiego w dniu 22 marca 2018 roku.

2. Wysokości wydatków Urzędu Miejskiego za catering, usługi hotelowe, konsumpcję oraz artykuły spożywcze za lata 2015-2018 – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Krzysztofa Modrzejewskiego w dniu 22 marca 2018 roku.

3. Wysokości nagród dla urzędników za lata 2016, 2017 oraz 2018 wraz z informacją o nagrodach dla zastępców prezydenta, sekretarza i skarbnika – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Jerzego Pawła Lubbe w dniu 21 marca 2018 roku.

4. Zestawienie delegacji służbowych Prezydenta (krajowych i zagranicznych) za lata 2015-2018 wraz z podaniem daty wyjazdu oraz powrotu, miejsca wyjazdu i kosztu delegacji – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Jerzego Pawła Lubbe w dniu 21 marca 2018 roku.

5. Zestawienie tabelaryczne za lata 2013-2018 informacji na temat:

- niedoboru budżetu Miasta Gniezna w kolejnych latach,

- deficytu budżetu (narastająco) według lat,

- zaciągniętych kredytów i obligacji na pokrycie deficytu we wskazanych latach,

- wzrostu przychodów budżetu w latach 2013-2018 z objaśnieniem z czego ww. wzrost wynikał w danym okresie,

- kwot wynikających z wydatków bieżących (niemajątkowych) za lata 2013-2018 – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Jerzego Pawła Lubbe w dniu 6 kwietnia 2018 roku.

6. Informacji na temat tego czy w latach 2013-2018 wystąpiło rolowanie (refinansowanie) długu Miasta, a także na temat wskaźników zadłużenia budżetu Miasta Gniezna w latach 2013-2018 – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Jerzego Pawła Lubbe w dniu 6 kwietnia 2018 roku.

7. Prognoza zadłużenia Miasta Gniezna na lata 2018-2022 – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Jerzego Pawła Lubbe w dniu 6 kwietnia 2018 roku.

8. Zestawienie tabelaryczne wartości mienia komunalnego za lata 2013-2018 oraz o przedstawienie bieżącej informacji na temat mienia komunalnego – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Jerzego Pawła Lubbe w dniu 6 kwietnia 2018 roku.

9. Zestawienia wynagrodzeń miesięcznych brutto prezesów i wiceprezesów spółek komunalnych podległych Miastu Gnieznu przydzielonych przez Prezydenta Miasta Gniezna, bądź przez upoważnioną przez niego osobę z wyszczególnieniem spółek i stanowisk wraz z przedstawieniem zestawienia nagród rocznych i dodatkowych wynagrodzeń brutto dla prezesów i wiceprezesów spółek komunalnych za lata 2015-2018 przydzielonych przez Zgromadzenie Wspólników – Prezydenta Miasta Gniezna bądź przez upoważnioną przez niego osobę, z wyszczególnieniem spółek i stanowisk – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Marka Zygmunta w dniu 3 kwietnia 2018 roku.

10. Informacji na temat najwyższej, najniższej oraz średniej wysokości wynagrodzenia pracowników Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Gnieźnie brutto wraz ze wszystkimi dodatkami – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Marka Zygmunta w dniu 3 kwietnia 2018 roku.

11. Zestawienie zakupów artykułów spożywczych oraz kwiatów zakupionych przez Urząd Miejski w Gnieźnie w latach 2015-2018 wraz z wykazem ww. zakupów oraz kosztów poniesionych przez urząd z tego tytułu – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Marka Zygmunta w dniu 3 kwietnia 2018 roku.

12. Zestawienia gadżetów i upominków zakupionych z budżetu Miasta Gniezna w latach 2015-2018 z wyszczególnieniem rodzaju wszystkich gadżetów i upominków oraz ich ilości według asortymentu wraz z przedstawieniem rocznych kosztów całkowitych z podziałem na lata – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Marka Zygmunta w dniu 3 kwietnia 2018 roku.

Do dnia 28 maja 2018 roku radni Klubu Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego nie otrzymali żadnej odpowiedzi na złożone wnioski. Zgodnie z prawem, udostępnienie informacji publicznej powinno nastąpić w terminie 14 dni od złożenia wniosku. W przypadku wniosków radnych naszego Klubu termin ten dawno upłynął. Podkreślamy, że udzielenie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej stanowi realizację konstytucyjnego prawa każdego obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, będąc tym samym obowiązkiem organów władzy publicznej.

W ocenie radnych naszego Klubu, w szczególnym interesie publicznym leży transparentność wydatkowania środków publicznych. W związku z tym, że Pan Prezydent dysponuje informacjami objętymi ww. wnioskami, ich udostępnienie nie powinno stanowić czynności wymagającej dużego nakładu pracy, która powinna zostać zrealizowana w krótkim terminie. W związku z powyższym wnosimy ponaglenie.

Brak jakiejkolwiek reakcji organu administracji publicznej, podobnie jak reakcja „niewłaściwa” daje wnioskodawcy prawo złożenia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W razie nieotrzymania wnioskowanych informacji we wskazanym terminie rozważymy złożenie skargi do sądu administracyjnego.

Jeszcze raz prosimy o udostępnienie informacji objętych wnioskami radnych Klubu Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

 

Z poważaniem

Jerzy Paweł Lubbe

 

Przewodniczący Klubu
Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego

50 komentarzy

 • Link do komentarza Malkontent poniedziałek, 28 maja 2018 17:25 napisane przez Malkontent

  do XYZ - skład komisji jest dostępny na witrynie Urzędu Miasta: Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gnieźnie:
  - przewodnicząca: Agnieszka Horoszczak,
  - zastępca: Arleta Dolacińska, Paweł Seweryn,
  - członkowie: Daria Banicka, Stanisław Dolaciński, Iwona Machowiak, Aldona Nowak, Mirosław Szarzyński, Kamilla Szymańska.

  Dobra kasa za to jest? Znajome nazwiska osób spokrewnionych sugerują, że pewnie warto tam być :-)

 • Link do komentarza melchior poniedziałek, 28 maja 2018 16:56 napisane przez melchior

  a ja bym chciał identyczne zestawienie, tyle że dotyczące powiatu. Tam przecież co poniektórzy z GPS rządzą.

 • Link do komentarza patriota lokalny poniedziałek, 28 maja 2018 16:52 napisane przez patriota lokalny

  czy prawda jest ze rzecznik Budasza pani Anna D. wspolnie z Damazemu G. byli nie tak dawno na szkoleniu w luksusach /? ile to nas podatnikow kosztowało ?

 • Link do komentarza Głos poniedziałek, 28 maja 2018 16:43 napisane przez Głos

  Przed urzędem miasta drzewka obsypane kamykami z których wyrastają chwasty! Oby nikt nie złamał nogi przez te kamyki, tak pracuje wydział zieleni ? https://www.gniezno.eu/cms/20235/zaklad_zieleni_miejskiej
  ile naszej kasy poszło na te kamyszki ??????????????/

 • Link do komentarza wyborca poniedziałek, 28 maja 2018 16:38 napisane przez wyborca

  abc - ty człowieku się nie wymądrzaj. Urzędnik musi być poddany kontroli, jeżeli tego nie rozumiesz, to spadaj z urzedu. My, wyborcy mamy pelne prawo do wszelkich danych a tobie nic do tego.

 • Link do komentarza czytelnik poniedziałek, 28 maja 2018 16:37 napisane przez czytelnik

  Panowie, wy jesteście Radni czy nieporadni. Skierować sprawę do sądu administracyjnego i koniec przedstawienia !!! W sądzie administracyjnym nie ma zmiłuj się. Są przepisy a kto je łamie podlega karze.

 • Link do komentarza Mieszkaniec poniedziałek, 28 maja 2018 16:27 napisane przez Mieszkaniec

  Wybory idą i radni zaczynają "coś" robić byle załatwić sobie kolejną kadencje ... żenada. Równie przykre jest to że rozbieżności płacowe w UM są ogromne. Tak zwani "ludzie Prezydenta" z między innymi referatu promocji zarabiają potężne pieniądze w stosunku do ich pracy i innych pracujących w UM ludzi z takim samym lub wyższym wykształceniem. Pracownik z kilkunastoletnim stażem nie zbliża się nawet wynagrodzeniem do osób zatrudnionych w UM po objęciu fotela Prezydenta przez Pana Budasza.

 • Link do komentarza wyborca poniedziałek, 28 maja 2018 16:19 napisane przez wyborca

  Po co komu w urzędzie rzecznik prasowy , na pytania od prasy niech odpowiada konkretny urzędnik. Albo po co komu w urzędzie ktoś od analizowania mediów czy tam fejsbuka ? Ile to kasy by się zaoszczędziło . Przecież taki urząd to żadna wielka polityka światowa, to najzwyklejszy samorząd który ma dbać o nasze sprawy przyziemne a jak zadba i się przekonamy że jest gospodarny to i bez tych pomagierów będzie wybierany na kolejne kadencje.

 • Link do komentarza ?????????? poniedziałek, 28 maja 2018 16:03 napisane przez ??????????

  Pani rzecznik niech nam powie czy te informacje jakich żądają radni są tajne , czy przepisy zabraniają ich udzielenia, czy nie wolno ich wykorzystać w kampanii wyborczej , czy przepisy określają okres czasu kiedy wolno a kiedy nie wolno występować o informację publiczną ?

 • Link do komentarza zx poniedziałek, 28 maja 2018 15:59 napisane przez zx

  do humanista, proszę wyjaśnić w czym ta demagogia ? Czy to że chcemy wiedzieć jak wydawane są publiczne pieniądze żeby ocenić przed wyborami aktualną władzę i zdecydować czy nam to odpowiada lub nie, jest czymś nienormalnym ?

 • Link do komentarza śmieszek poniedziałek, 28 maja 2018 15:56 napisane przez śmieszek

  Jak widać z dotychczasowej aktywności w mediach społecznościowych, tzw. GPS to grupa wiecznie niezadowolonych i marudzących osobników. Jakiekolwiek ich pojawienie się skutkuje tym, że krytykują wszystko co robią obecne władze miasta. Czy tak ma wyglądać ich strategia na to, aby przy następnych wyborach dorwać się do korytka? No to marnie to widzę. Prawdopodobnie nie mają pomysłu ani na siebie, ani na istniejące bolączki miasta. Nie zauważyłem aby pojawiały się z ich strony jakiekolwiek propozycje poprawy stanu istniejącego.
  GPS = Głównie Ponarzekajmy Sobie.

 • Link do komentarza Marysia poniedziałek, 28 maja 2018 15:53 napisane przez Marysia

  Kto jak nie pani rzecznik prasowy powinna wiedzieć że na temat tego np. wyjazdu http://qebele-ih.gov.az/news/1168.html w krajowych czy lokalnych mediach a także w BIP nie znajdziemy żadnych informacji. Takie info można znaleźć wyłącznie na stronach Republiki Azerbejdżanu. Ciekawe dlaczego nie poinformowano mieszkańców Gniezna o tak zaszczytnym wyjeździe na festiwal konfitur ? Ponadto na temat zarobków też w BIP nie znajdziemy info o tym czy ktoś dostaje ustawową podwyżkę a inny uznaniowo ma zwiększane uposażenie , jeżeli oczywiście jest to prawdą ?

 • Link do komentarza Dość bezkarnosci poniedziałek, 28 maja 2018 15:43 napisane przez Dość bezkarnosci

  Czas na pilną zmianę prezydenta Gniezna i przewietrzenie Urzędu na Lecha.

 • Link do komentarza Proste poniedziałek, 28 maja 2018 15:27 napisane przez Proste

  Skargę należy złożyć i poinformować Wojewodę i NIk. Tak dłużej być nie może i Budasz nie może tak dalej postępować. Odkryjmy karty prawdy.

 • Link do komentarza Kupszcza poniedziałek, 28 maja 2018 15:15 napisane przez Kupszcza

  @ informacja publiczna. Wystarczy zapytać w ramach dostepu do informacji publicznej o zarobki lub poprosić o wgląd do regulaminu pracy lub wynagrodzenia. Tam chyba będzie jakas.kategoria z zaszeregowania. Zresztą sprawdź w ustawie o pracownikach samorządowych. Choć nie tam jest minimalne wynagrodzenie podane.

 • Link do komentarza Oburzeni poniedziałek, 28 maja 2018 15:06 napisane przez Oburzeni

  Po co oni kupują za publiczne pieniądze żywność ? Za swoje nie mogą się w domu najeść ?! hahah :D

 • Link do komentarza Kwach poniedziałek, 28 maja 2018 14:42 napisane przez Kwach

  Urzędnicy nie udzielą informacji, bo mogą one zostać użyte w kampanii wyborczej? Patologia. To co robi ten prezydent i jego urzędasy to jest jakaś kpina z ludzi. Zachowują się jak udzielni Panowie, z poczuciem totalnej bezkarności. Żałosne.

 • Link do komentarza abc poniedziałek, 28 maja 2018 14:28 napisane przez abc

  Jako podatnik nie życzę sobie żeby miejscy urzędnicy byli ośrodkiem analitycznym dla radnych opozycji i narzędziem w ich rękach. Większość danych jest publicznie dostępna. Więc do roboty Panowie Radni. Ja mam świadomość że Lubbe jako dyrektor jest nauczony wydawać polecenia żeby inni robili za niego. W kilku osobowym wydziale ma nawet zastępcę. Niektórzy wójtowie i burmistrzowi nie mają. Apeluję żeby nie marnować pieniędzy podatnika na kampanię wyborczą. A poza wszystkim ponaglenie wnosi się w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Na brak odpowiedzi na wniosek o informację publiczną jest skarga do WSA. Jak byście doszli do władzy też będziecie takie pozorowane ruchy wykonywać? Władza bardzo szybko weryfikuje o czym wie Pan Modrzejewski który ma problem z prostym przetargiem na kolejkę

 • Link do komentarza Xyz poniedziałek, 28 maja 2018 14:04 napisane przez Xyz

  Niech podadzą kto siedzi w komisji alkoholowej i ile mają z tego dochodów

 • Link do komentarza Stefan12 poniedziałek, 28 maja 2018 14:03 napisane przez Stefan12

  Dług Miasta na koniec 2014r to 61mln zł, obecnie to prawie 68mln zł.

  https://bip-files.idcom-web.pl/sites/47165/wiadomosci/356710/files/rbz_04_2014.pdf
  https://bip-files.idcom-web.pl/sites/47165/wiadomosci/419014/files/rbz_1_2018.pdf

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane