Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 28 maja 2018 13:14

Radni nie otrzymują odpowiedzi od prezydenta, więc kierują ponaglenie

 
Radni nie otrzymują odpowiedzi od prezydenta, więc kierują ponaglenie fot. Rafał Wichniewicz

Radni Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego nie otrzymali odpowiedzi na szereg pytań, które zostały skierowane w ostatnich tygodniach do Urzędu Miejskiego. Dlatego dziś złożyli ponaglenie, a jeśli to nie pomoże - skorzystają z drogi sądowej.

Jak przekazali działacze, zgodnie z artykułem 37 Kodeksu postępowania cywilnego, z dniem 28 maja br. wnieśli do prezydenta Tomasza Budasza ponaglenie w sprawie notorycznego nieudzielania żadnej odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Jak twierdzą, tak należy odczytywać treść odpowiedzi, jakie otrzymują na swoje zapytania i interpelacje, kierowane do Magistratu.

- Sprawa dotyczy pism, kierowanych do prezydenta między 21 marca a 19 kwietnia 2018 roku. Złożyliśmy łącznie 14 zapytań i interpelacji, w których były zapytania dotyczące funkcjonowania i finansowania rozmaitych aspektów działalności Urzędu Miejskiego, Prezydenta Miasta Gniezna i budżetu Miasta Gniezna. Nie zostały udzielone satysfakcjonujące nas odpowiedzi, a te, które otrzymaliśmy, można potraktować jako brak odpowiedzi, bo żadnych merytorycznych faktów czy danych one nie zawierały - stwierdził radny Maciej Elantkowski. Jako przykład podał wysokość wydatków Magistratu na catering, usługi hotelowe, konsumpcję oraz artykuły spożywcze za lata 2015-2018, zestawienie gadżetów i upominków zakupionych z budżetu Miasta Gniezno w latach 2015-2018 czy wykaz umorzeń podatku czy rozłożenia go na raty.

- W związku z krążącymi po mieście plotkami na temat preferowania, jeśli chodzi o wynagrodzenia pracowników Wydziału Promocji i Kultury, mamy zapytanie do prezydenta, jak to rzeczywiście jest, czy istnieją jakieś kominy płacowe czy nie. Ten temat nas trapi, bo do nas, jako radnych, wpłynęły skargi MOPS na bardzo niskie płace tam zatrudnionych ludzi. Przykładowo, pracownik z wyższym wykształceniem, dostaje tam na rękę 1610 złotych i co dla człowieka po studiach jest wynagrodzeniem dość skromnym, stąd chcemy wiedzieć, jak to się ma do zarobków innych pracowników Urzędu Miejskiego - stwierdził radny Marek Zygmunt. Jak dodał, pytania też pojawiają się w kwestii zarobków prezesów spółek, odpowiedzialnych za wywóz odpadów czy wodociągi, w przypadku to których ceny kolejno za odbieranie śmieci i dostarczanie wody cały czas rosną.

- Także zadałem kilka pytań panu prezydentowi w kontekście zadłużenia Miasta Gniezna. Jeśli się nic nie zmieni, to on wzrośnie do ponad 100 mln złotych i zadałem proste pytanie - jak kształtowało się zadłużenie Miasta Gniezna i jaki był koszt zaciągniętych kredytów na ich spłatę w latach 2013-2018, aby mieć ogląd na całą sprawę. Drugie pytanie zadałem o rolowanie długu, czyli o spłacanie długu z kredytu za pomocą innych, nowych kredytów. Odpowiedzi do dziś nie otrzymałem - stwierdził radny Jerzy Lubbe. Jak dodał, koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wzrosły w ostatnich latach z 14 do 26 milionów złotych, dlatego zdecydował się zadać pytanie: - W jakiej wysokości prezydent wypłacił w ciągu tych czterech lat nagrody dla swoich zastępców, skarbnika i sekretarza, ile kosztowały wyjazdy i delegacje w kraju i za granicą. To są bardzo proste pytania, bo nie rozumiemy, jak mogły wzrosnąć koszty utrzymania o 12 mln złotych. Kwintesencją jest odpowiedź, jakie otrzymujemy na większość pytań: "Nie wystarczy, aby udzielenie informacji było istotne z punktu widzenia interesu publicznego, ale musi być ono szczególne istotne, wnioskodawca musi więc wykazać, że informacje, które zamierza uzyskać, nie dotyczą wyłącznie jego interesu, ale działa w interesie publicznym, a sprawy, o których chce zostać poinformowanym, mają szczególne znaczenie dla funkcjonowania odpowiedniego szczebla organu samorządu terytorialnego". Proszę państwa, pytania, my nie pytamy o nasze sprawy, tylko o sprawy mieszkańców i odpowiedzi niestety nie uzyskujemy.

W związku z powyższym, radni złożyli w Urzędzie Miejskim pismo z ponagleniem o udzielenie informacji publicznej. Jak przekazali, jeśli nie otrzymają odpowiedzi w ustawowym terminie 14 dni, rozważają złożenie skargi do sądu administracyjnego.

Jakie jest stanowisko Urzędu Miejskiego w sprawie wydatków na Urząd Miejski? - Radny powinien wiedzieć skąd pochodzą koszty, na które składa się budżet miasta i na co jest on przeznaczany, ponieważ sam nad nim głosuje, a także później, kiedy są przeszacowania w budżecie. Także co roku rada głosuje nad absolutorium i wtedy mają szansę zapoznać się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu, także nie rozumiem skąd te pytania. Radny, głosując nad budżetem, analizując sprawozdania, jeśli się tym interesuje, powinien znać odpowiedź na to pytanie - przekazała Anna Dzionek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego. Na pytanie o brak odpowiedzi ze strony Magistratu przyznała: - W ostatnim czasie radni faktycznie wysłali do urzędu i prezydenta kilkanaście interpelacji, równolegle wraz z nimi pojawiły się wnioski o dostęp do informacji publicznej. Jako urząd odpowiedzieliśmy w trybie wniosku o udzielenie informacji publicznej i chcę podkreślić, że często te wnioski dotyczyły zestawień, stworzenia jakichś tabeli, ponieważ radni wnioskujący chcieli dokonać analizy ostatnich trzech lat, a więc kadencji obecnego prezydenta. Mogę się tylko domyślić, że materiały, których oczekiwał radny od urzędników, służyły mu w kampanii wyborczej. Nie może tak być, że urzędnik przygotowuje zestawienia kilkuletnie z informacji, które radny może znaleźć w budżecie miasta lub w Biuletynie Informacji Publicznej. 


Treść pisma, złożonego przez GPS:

Gniezno, 28 maja 2018r.

 

Klub Radnych
Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego

Szanowny Pan
Tomasz Budasz
Prezydent Miasta Gniezna

 

WNIESIENIE PONAGLENIA

 

Na podstawie art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, Radni Klubu Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego wnoszą ponaglenie w związku z nieudzieleniem odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w ustawowym terminie oraz ponownie proszą o udostępnienie informacji w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego pisma.

 

Uzasadnienie

 

Radni Klubu Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego wystąpili z wnioskami o udzielenie informacji publicznej w następujących sprawach:

1. Wykaz umorzeń podatku oraz rozłożenia na raty za lata 2016-2017 – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Krzysztofa Modrzejewskiego w dniu 22 marca 2018 roku.

2. Wysokości wydatków Urzędu Miejskiego za catering, usługi hotelowe, konsumpcję oraz artykuły spożywcze za lata 2015-2018 – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Krzysztofa Modrzejewskiego w dniu 22 marca 2018 roku.

3. Wysokości nagród dla urzędników za lata 2016, 2017 oraz 2018 wraz z informacją o nagrodach dla zastępców prezydenta, sekretarza i skarbnika – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Jerzego Pawła Lubbe w dniu 21 marca 2018 roku.

4. Zestawienie delegacji służbowych Prezydenta (krajowych i zagranicznych) za lata 2015-2018 wraz z podaniem daty wyjazdu oraz powrotu, miejsca wyjazdu i kosztu delegacji – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Jerzego Pawła Lubbe w dniu 21 marca 2018 roku.

5. Zestawienie tabelaryczne za lata 2013-2018 informacji na temat:

- niedoboru budżetu Miasta Gniezna w kolejnych latach,

- deficytu budżetu (narastająco) według lat,

- zaciągniętych kredytów i obligacji na pokrycie deficytu we wskazanych latach,

- wzrostu przychodów budżetu w latach 2013-2018 z objaśnieniem z czego ww. wzrost wynikał w danym okresie,

- kwot wynikających z wydatków bieżących (niemajątkowych) za lata 2013-2018 – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Jerzego Pawła Lubbe w dniu 6 kwietnia 2018 roku.

6. Informacji na temat tego czy w latach 2013-2018 wystąpiło rolowanie (refinansowanie) długu Miasta, a także na temat wskaźników zadłużenia budżetu Miasta Gniezna w latach 2013-2018 – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Jerzego Pawła Lubbe w dniu 6 kwietnia 2018 roku.

7. Prognoza zadłużenia Miasta Gniezna na lata 2018-2022 – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Jerzego Pawła Lubbe w dniu 6 kwietnia 2018 roku.

8. Zestawienie tabelaryczne wartości mienia komunalnego za lata 2013-2018 oraz o przedstawienie bieżącej informacji na temat mienia komunalnego – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Jerzego Pawła Lubbe w dniu 6 kwietnia 2018 roku.

9. Zestawienia wynagrodzeń miesięcznych brutto prezesów i wiceprezesów spółek komunalnych podległych Miastu Gnieznu przydzielonych przez Prezydenta Miasta Gniezna, bądź przez upoważnioną przez niego osobę z wyszczególnieniem spółek i stanowisk wraz z przedstawieniem zestawienia nagród rocznych i dodatkowych wynagrodzeń brutto dla prezesów i wiceprezesów spółek komunalnych za lata 2015-2018 przydzielonych przez Zgromadzenie Wspólników – Prezydenta Miasta Gniezna bądź przez upoważnioną przez niego osobę, z wyszczególnieniem spółek i stanowisk – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Marka Zygmunta w dniu 3 kwietnia 2018 roku.

10. Informacji na temat najwyższej, najniższej oraz średniej wysokości wynagrodzenia pracowników Wydziału Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Gnieźnie brutto wraz ze wszystkimi dodatkami – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Marka Zygmunta w dniu 3 kwietnia 2018 roku.

11. Zestawienie zakupów artykułów spożywczych oraz kwiatów zakupionych przez Urząd Miejski w Gnieźnie w latach 2015-2018 wraz z wykazem ww. zakupów oraz kosztów poniesionych przez urząd z tego tytułu – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Marka Zygmunta w dniu 3 kwietnia 2018 roku.

12. Zestawienia gadżetów i upominków zakupionych z budżetu Miasta Gniezna w latach 2015-2018 z wyszczególnieniem rodzaju wszystkich gadżetów i upominków oraz ich ilości według asortymentu wraz z przedstawieniem rocznych kosztów całkowitych z podziałem na lata – wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez radnego Marka Zygmunta w dniu 3 kwietnia 2018 roku.

Do dnia 28 maja 2018 roku radni Klubu Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego nie otrzymali żadnej odpowiedzi na złożone wnioski. Zgodnie z prawem, udostępnienie informacji publicznej powinno nastąpić w terminie 14 dni od złożenia wniosku. W przypadku wniosków radnych naszego Klubu termin ten dawno upłynął. Podkreślamy, że udzielenie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej stanowi realizację konstytucyjnego prawa każdego obywatela do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, będąc tym samym obowiązkiem organów władzy publicznej.

W ocenie radnych naszego Klubu, w szczególnym interesie publicznym leży transparentność wydatkowania środków publicznych. W związku z tym, że Pan Prezydent dysponuje informacjami objętymi ww. wnioskami, ich udostępnienie nie powinno stanowić czynności wymagającej dużego nakładu pracy, która powinna zostać zrealizowana w krótkim terminie. W związku z powyższym wnosimy ponaglenie.

Brak jakiejkolwiek reakcji organu administracji publicznej, podobnie jak reakcja „niewłaściwa” daje wnioskodawcy prawo złożenia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W razie nieotrzymania wnioskowanych informacji we wskazanym terminie rozważymy złożenie skargi do sądu administracyjnego.

Jeszcze raz prosimy o udostępnienie informacji objętych wnioskami radnych Klubu Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

 

Z poważaniem

Jerzy Paweł Lubbe

 

Przewodniczący Klubu
Gnieźnieńskiego Porozumienia Samorządowego

50 komentarzy

startpoprz.123nast.koniec