czwartek, 20 grudnia 2018 08:18

List od byłej dyrekcji: „Cztery lata naszego szpitala”

  mn
List od byłej dyrekcji: „Cztery lata naszego szpitala” archiwum redakcji

Do naszej redakcji skierowany został list od byłej dyrekcji Szpitala Pomnik Chrztu Polski: Krzysztofa Bestwiny oraz Ewy Jachimczyk. 

Jak przyznają, w związku z licznymi wypowiedziami dotyczącymi ich działalności w Szpitalu Pomnik Chrztu Polski i braku możliwości ich komentowania, podjęli decyzję o przygotowaniu listu. Jego treść, z uwagi na toczącą się dyskusję publiczną, a także mając na uwadze prawo do wypowiedzi w tym temacie każdej ze stron, publikujemy poniżej (w nadesłanej formie):

Po wygranych w 2015 roku wyborach koalicja utworzona przez Prawo i Sprawiedliwość powierzyła nam zarządzanie szpitalem. Obejmując kierowanie Szpitalem zastaliśmy stary, niedostosowany budynek, niszczejącą budowę, ubogie w sprzęt oddziały, zlikwidowaną urologię, zdegradowaną laryngologię, zmniejszoną ginekologię, zlikwidowane pracownie radiologiczną i bakteriologiczną, wyprzedany majątek, brak inwestycji i zaniżenie rzeczywistego poziomu zobowiązań.

 

Lata 2013-2014 (rządy PO/SLD) - degradacja

 

Końcem 2013r. ZOZ w Gnieźnie sprzedał za 4,2 mln zł. przychodnię Winiary z planem przeznaczenia tej sumy na kontynuację budowy. Ponieważ żadnej kontynuacji rozbudowy nie było, pieniądze przeznaczono niezgodnie z zakładanym celem czyli na spłatę bieżących, narastających lawinowo od 2012 r. zobowiązań szpitala.


Kapitał własny Szpitala tylko w dwóch latach tj. 2013 - 2014 zmniejszył się o ok. 5 mln zł przy jednoczesnym spadku wartości aktywów (majątku) szpitala o 5 mln zł i wzroście poziomu zadłużenia szpitala o ok. 2 mln zł. Zobowiązania szpitala wykazane w bilansie na koniec 2014 r wyniosły
16,5 mln zł a w rzeczywistości – wliczając koszt utraconego majątku osiągnęły prawie 21 mln zł!
Jednocześnie w szpitalu nie poczyniono żadnych inwestycji i sukcesywnie degradowano działalność medyczną również poprzez zwolnienia pracowników.


Szpital był o krok od prywatyzacji !

 

Gwoli sprawiedliwości należy zauważyć, że poczyniono niezgodnie z prawem (co wykazała kontrola NIK) pewne plany rozwoju dotyczące projektu tzw. „gorącej platformy” która miała powiększyć powierzchnię szpitala o dodatkowe ok. 3500 m² w cenie 9.5 tys. za metr – nie rozwiązując jednocześnie żadnego z problemów niedostosowania oddziałów szpitalnych do Rozporządzenia Ministra Zdrowia. „Gorąca platforma” (PO/SLD) za 32 mln miała pomieścić POZ, laboratorium, SOR i blok operacyjny z 3 (!) salami operacyjnymi. Dla przypomnienia – obecny – niewydolny blok operacyjny też ma 3 sale i jest ograniczeniem dla pracy wszystkich oddziałów zabiegowych szpitala. Całkowicie niezrozumiała jest nadal trwająca medialna obrona tej chybionej koncepcji przez obecnego Starostę.


Lata 2015-2018 (rządy PIS) - odbudowa, naprawy, inwestycja i rozwój.

 

W tych latach wzrosła wartość majątku szpitala z jednoczesnym utrzymaniem zbliżonego do wartości z 2014 rzeczywistego poziomu zobowiązań, poniesiono rekordowe nakłady inwestycyjne (ponad 50 mln zł.) i nastąpił rozwój medyczny szpitala (nowe poradnie, nowa pracownia endoskopii, odbudowa i rozwój oddziału laryngologicznego, powiększenie o 35% Oddziału Intensywnej Terapii, znaczący rozwój świadczeń onkologicznych w oddziale chirurgicznym, zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów).

 

W latach 2015-2018 Szpital nie sprzedał żadnej części swojego majątku. Przeciwnie, inwestował w jego pomnażanie, w efekcie potrajając jego wartość z 24 mln zł na koniec 2014r. do ok. 75 mln zł na koniec 2018r. !!!

Oprócz ruiny budowlanej odziedziczyliśmy po poprzednikach stare długi w związku z czym w latach 2015-2018 Szpital z własnych środków sfinansował zobowiązania powstałe w wyniku działań poprzednich dyrektorów w kwocie prawie 2 mln zł. (kredyt bankowy 0,58 mln zł, niezapłacone składki ZUS z odsetkami – 0,29 mln zł, wyroki sądu o spłaty dla 6 firm podwykonawców z lat 2009 – 2012 łącznie 1,018 mln).

Spłata 2 mln starych zobowiązań i 5 mln wkładów finansowych w inwestycje pochłonęły w sumie 7 mln zł środków własnych Szpitala. Ogromny wysiłek w rozwój i konieczność spłaty starych długów nazywany jest przez obecną koalicję PO/SLD/Nowoczesna niegospodarnością!

 

Prawdziwy koszt inwestycji obejmującej naprawę i rozbudowę budynku - ruiny (ponad 10.500 metrów kwadratowych w cenie 5.800 za m² – cena gorącej platformy PO/SLD to 9.500 za m²!) to 61,464 mln zł. Rozbudowa realizowana przez firmę Alstal została rozpisana na 3 etapy które kosztują (dane z umowy z Alstal): pierwszy (2017-2018) – 34.3999.094 zł, drugi (2019)- 12.496.685 zł, trzeci (2020) -14.568.720 zł.

 

Szpital w 2017 r skutecznie pozyskał dotację Ministerstwa Zdrowia w zakresie Programu Infrastruktura i Środowisko, co umożliwiło wykonanie dodatkowych prac z drugiego etapu za około 3 mln zł a także zwiększenie inwestycji o zakup nowoczesnego Tomografu Komputerowego, aparatu RTG oraz mobilnego aparatu RTG. Zobowiązaliśmy się wykonać I etap i dotrzymaliśmy słowa! Zrobiliśmy więcej niż zaplanowaliśmy.


Nasz Szpital to oprócz tej ogromnej inwestycji codzienna działalność, od lat zaniedbana infrastruktura, braki sprzętowe i konieczność stałego dostosowania do wymogów NFZ i Ministerstwa Zdrowia.
Sukcesem naszym i Starostwa jest pozyskanie dla Szpitala dodatkowych środków nie związanych z samą inwestycją - to kolejne miliony złotych:

 • Środki z UE wraz z wkładami własnymi Szpitala i Starostwa – razem przeszło 14,5 mln zł przeznaczono na informatyzację – 8,2 mln zł., sprzęt radiologiczny i wyposażenie SOR – 3,9 mln zł., wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej - 2,39 mln zł.;

 • Dotację z budżetu Państwa wraz z wkładami własnymi – razem przeszło 8 mln zł przeznaczono na sprzęt medyczny, informatyczny, wyposażenie IOM.

Tu po raz kolejny chcemy wyrazić wdzięczność wobec posła Zbigniewa Dolaty za trud skutecznego pozyskiwania środków finansowych dla szpitala. To dzięki jego staraniom Szpital otrzymał blisko 14 mln zł. dotacji z Budżetu Państwa!

Te wszystkie wydatki zabezpieczały konieczne działania naprawcze i prorozwojowe by szpital mógł funkcjonować. Ponadto chcąc pozyskiwać nowe kadry i jednocześnie nie stracić dotychczasowych i być konkurencyjnym na rynku pracy sukcesywnie i zgodnie z regulacjami ustawowymi podnosiliśmy wynagrodzenia naszym pracownikom.

Brak działań prorozwojowych i inwestycyjnych wiązałby się bezwzględnie z radykalnym ograniczeniem liczby łóżek szpitalnych – o ok. 50% co poskutkowałoby utratą 25 mln zł rocznego kontraktu z NFZ lub ostatecznie zamknięciem oddziałów szpitalnych ze względu na niespełnianie ustawowych wymagań.

 

Wielka manipulacja

Obecna koalicja wyraźnie nie potrafi uznać sukcesu ustępującego Zarządu Powiatu i Dyrekcji Szpitala

Konsekwentnie przekazywane są opinii publicznej dane mające popierać tezę pana Starosty Piotra Gruszczyńskiego, że inwestycja kosztuje 100 mln zł. Jest to manipulacja polegająca na zsumowaniu kosztów samej inwestycji (będących przedmiotem umowy z Alstalem, czyli 61 mln. zł) - i wszystkich pozostałych naszych działań prorozwojowych, które są naszym niewątpliwym sukcesem! Kuriozalne jest to, że doposażenie wszystkich oddziałów i pozyskanie kadr medycznych nazwano niegospodarnością dyrekcji i zgłoszono do prokuratury.

Rozpoczynając swoją działalność początkiem 2015r. skupiliśmy się wyłącznie na ogromnych wyzwaniach, których realizację natychmiast rozpoczęliśmy. Dalecy byliśmy od rozliczania błędów poprzedników i ich publicznego krytykowania (w tym za rezygnację z 16 mln dotacji UE), bo istotniejsze dla nas było podejmowanie działań rozwojowych zaniedbanego lokalowo i sprzętowo szpitala.

My sami zaś, przez cztery lata zarządzania byliśmy nieustannie rozliczani z różnych, najdrobniejszych zmian w szpitalu. Kwestionowano nawet zasadność doposażania ubogiego sprzętowo szpitala. Krytyka rozbudowy („szpital za duży”, „zbyt nowoczesny”, „kto go utrzyma?”, „kto w nim będzie pracował?”), krytyka zmian organizacyjnych (m.in. na chirurgii, laryngologii, SOR – IP i in.) powodowały, że często skupialiśmy się na niewiele znaczącym przygotowaniu analiz, odpowiedzi i debatowaniu
o oczywistych sprawach, które zawsze były - i są nadal - niezbędne dla normalnego funkcjonowania naszego szpitala. Jakby tego było mało, nasi krytycy pisali donosy, zawiadomienia do różnego rodzaju organów kontrolnych a gdy wielomiesięczne kontrole (NIK) kończyły się pozytywnymi dla nas wynikami, starali się publicznie podważać wyniki tych kontroli sugerując niekompetencje urzędników państwowych posiadających najwyższe uprawnienia kontrolne w Polsce.

 

Dzięki zaangażowaniu Starosty Powiatu i naszej determinacji osiągnęliśmy cel zaplanowany na początku naszej pracy w 2015 r. Pozyskaliśmy około 28 mln zł środków zewnętrznych, przeznaczyliśmy 5 mln zł własnych środków szpitala na inwestycje i 2 mln zł na spłatę zobowiązań po poprzednikach. Zwiększyliśmy wartość majątku szpitala o ponad 50 mln zł, rozwinęliśmy działalność medyczną, pozyskaliśmy lekarzy specjalistów oraz nową kadrę pielęgniarską.

 

Kończąc I etap przekazujemy szpital z trzykrotnie pomnożonym majątkiem, naprawionym budynkiem, wspaniałym wyposażeniem medycznym, pozyskaną kadrą lekarską i pielęgniarską, rozszerzoną działalnością leczniczą w stabilnej kondycji finansowej. Przed naszymi następcami – drugi i trzeci etap za około 24 mln zł (27 mln zł minus 3 mln zł już zagospodarowane w obecnym etapie).

 

Mając świadomość ogromnej, uczciwej pracy wykonanej dla Szpitala ostrzegamy przed rozpowszechnianiem nieprawdziwych ocen i zmanipulowanych danych finansowych. Jesteśmy pewni rzetelności wszystkich przedstawionych wyżej zestawień i będziemy bronić naszych dóbr osobistych korzystając z przysługujących nam praw.


Na zakończenie komentarz dotyczący podjęcia tej najtrudniejszej dla nas decyzji o odejściu
z naszego Szpitala.

Od rozstrzygnięcia wyborczego, które od 21.10.2018 r. potwierdziło zwycięstwo PO w Powiecie Gnieźnieńskim, żadna osoba z tego gremium nie kontaktowała się z ani jednym z nas do 21.11.2018r. Przez ponad miesiąc nikt ze zwycięskiego ugrupowania nie zadzwonił, nie napisał maila, ani sms-a w którym wyraziłby wolę współpracy z nami lub choćby chęć spotkania czy rozmowy !

Także nikt z nowych władz starostwa w dniach 22.11 - 29.11.2018 r. nie pojawił się w szpitalu, nie chciał rozmawiać o jego finansach i planach, nie proponował nam współpracy. Trwające przez cztery lata ciągłe ataki, krytyka naszej pracy, wnioski o odwołanie dyrekcji, manipulowanie danymi finansowymi, medialne pouczenia, doniesienie do prokuratury (dobitnie świadczące o braku zaufania ze strony obecnej koalicji PO/SLD/Nowoczesna) spowodowały zakończenie naszych zadań w Szpitalu.

W spokoju pozostawiliśmy nasze miejsca pracy zniecierpliwionym następcom oczekując kontynuacji usług medycznych i inwestycji Szpitala.


 

Ewa Jachimczyk, Krzysztof Bestwina

14 komentarzy

 • Link do komentarza obserwator II poniedziałek, 14 stycznia 2019 12:01 napisane przez obserwator II

  Do: piątek, 21 grudnia 2018 20:09 napisane przez brzechwa
  i wszystkich zaciekłych adwersarzy nowego Zarządu

  Pozwól (cie) spokojnie pracować !! Czas na krytykę , kpinę, pozostaw(cie) na później!!
  To nie czas na ostrą nagonkę, złośliwości, podszyte sarkazmem!!

  "i tak się skończy ta odyseja Szpital Pomnik Chrztu."

  Nie jesteś jasnowidzem!! Trudno zrozumieć Twój pesymizm??!!

  Dedykuje Tobie i innym oponentom obecnej tzw. " Władzy"

  "Skrwawione ręce, opalone skrzydła -
  Anioł usłyszał - "Odejdź! nic nie wskórasz."
  I już nie błyszczą srebrne w słońcu pióra,
  Lecz czarna wstaje przeciw chmurze chmura..."

 • Link do komentarza brzechwa piątek, 21 grudnia 2018 20:09 napisane przez brzechwa

  Naraz słychać głos fasoli:
  "Gdzie się pani tu gramoli?!"

  "Nie bądź dla mnie taka wielka" -
  Odpowiada jej brukselka.

  "Widzieliście, jaka krewka!" -
  Zaperzyła się marchewka.

  "Niech rozsądzi nas kapusta!"
  "Co, kapusta?! Głowa pusta?!"

  A kapusta rzecze smutnie:
  "Moi drodzy, po co kłótnie,

  Po co wasze swary głupie,
  Wnet i tak zginiemy w zupie!"

  "A to feler" -
  Westchnął seler.
  i tak się skończy ta odyseja Szpital Pomnik Chrztu.

 • Link do komentarza Podszywacz salowej wywołany do tablicy. czwartek, 20 grudnia 2018 22:31 napisane przez Podszywacz salowej wywołany do tablicy.

  Jeszcze nie ma wpisu poszywajacego się bezczelnie pod "Salową" czyli najmniej oplacany personel z wiedzą przewyzszajaca nawet urzędników biurowych. To skandal że Salowe nie miesza się w te gierki. Skandal!

 • Link do komentarza doktorowa czwartek, 20 grudnia 2018 19:08 napisane przez doktorowa

  Jak Gruszczynski jeszcze nie będąc starosta zakazał wszelkich działan Bestwinie, to co innego mógł ten dyrektor zrobić? Na jego miejscu też odwinęłabym bym kitę i poszła w diabły.

 • Link do komentarza radny czwartek, 20 grudnia 2018 17:52 napisane przez radny

  nie dość ,że po kryjomu to jeszcze nie stawia się w szpitalu na polecenie pracodawcy. Juz 2 wezwania mu wysłali. Ma obowiazek podać kontakt do siebie wsprawach słuzbowych. Jak sie nie stawi - dyscyplinarka. Tego prawnik na radzie do radnej Kocoń nie chciał powiedzieć, ale tak zabrzmiało. A więc 2 wyjścia - albo stawi sie do Gruchy, albo dyscyplinarka.

 • Link do komentarza Marek czwartek, 20 grudnia 2018 16:24 napisane przez Marek

  Do MAR ….Dobrze to już było,

  kryteria doboru dyrektora wg PO: nieważne kryteria, byle nasz i byle mógł być sterowalny przez grupę byłych chirurgów,
  Jak dotychczas Jacek Bembnista został powołany niezgodnie z prawem (ma działalność gospodarczą i jest prezesem spółek ) w związku z tym jego decyzje - głównie personalne - czyli odwołanie konkursu na pielęgniarkę naczelna i powołanie A. M na kierownika kadr są nieważne.

  Oby przy wyborze następnych kandydatów panowie włodarze powiatu i uczestnicy okrągłego stołu (zwłaszcza przedstawiciele szpitala) z dnia 03.12.2018 roku nie zapomnieli , że kandydat powinien mieć jeszcze zaświadczenie o niekaralności i oczywiście ma mieć jeszcze prawo wykonywania zawodu lekarza w przypadku dyrektora medycznego i w obu przypadkach zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia - jak każdy inny pracownik, jeszcze kopie dyplomu i zaświadczenie BHP
  Owocnych wyborów.

 • Link do komentarza przemiany czwartek, 20 grudnia 2018 15:45 napisane przez przemiany

  do Humanisty:


  jak wynika ze wstępu ten list jest odpowiedzią na liczne doniesienia medialne - w tym na list panów Hena i Bembnisty zamieszczony w przedwyborczym wydaniu Przemian , zupełnie przypadkowo na pierwszej stronie.
  zapewne tylko przez kolejny przypadek Pan Drukarz zapomniał dodać małymi literkami "artykuł sponsorowany"

 • Link do komentarza przemiany czwartek, 20 grudnia 2018 15:14 napisane przez przemiany

  do Humanista

  Ten list jest już właśnie odpowiedzią na wiele publikacji , w tym na list otwarty podpisany przez panów Hena i Bembnistę zamieszczony w przedwyborczym wydaniu Przemian przypadkowo na pierwszej stronie, nie mówiąc o tym , że zapewne przez kolejny przypadek Redakcja Przemian lub Pan Drukarz zapomnieli dopisać małym druczkiem "materiał sponsorowany"
  do XYZ,
  te same dane finansowe i fakty z listu zapewne będą przedstawione imponującej liczbie 5 lub 6 Prokuratorów ( można już się nie doliczyć)

  motto: jakże nudne ale jakie owocne jest czytanie ustaw i rozporządzeń.... polecam zwłaszcza Pani Poseł.

 • Link do komentarza Mar czwartek, 20 grudnia 2018 13:18 napisane przez Mar

  Jak jest tak dobrze to dlaczego Bestwina zwinął się z Gniezna po kryjomu

 • Link do komentarza humanista czwartek, 20 grudnia 2018 11:37 napisane przez humanista

  Oczekuję odpowiedzi na list od Pana Frąckowiaka i Pana Hena.
  Co Panowie dyrektorzy na zarzuty pisowskiej dyrekcji?

 • Link do komentarza xyz czwartek, 20 grudnia 2018 10:17 napisane przez xyz

  List ostry, finanse na pewno sa zgodne z dokumentacja i wykonawstwem, pracy, także w tę budowę wlożono pracy i wysiłku niemalo, ale jest przynajmniej jedna sprawa, co do której dyrekcja nie potrafiła sie przez lata odnieść zgodnie z przepisami i ustawą i tę kwestię będzie należało skutecznie wyjaśnić.

 • Link do komentarza Szpital Sprzedany!!! czwartek, 20 grudnia 2018 09:43 napisane przez Szpital Sprzedany!!!

  Platforma 5 lat temu chciala szpital sprywatyzowac oddac do prywatnej sieci szpitali Mieli wszystko gotowe I przegrali wybory. Teraz znowu są u władzy i dokonczą dzieła od pierwszego dnia po wyborach trwa manipulacja i uświadamianie społeczeństwa że ten szpital nie ma racji bytu. Że nie ma pieniędzy itp. Po co? Po to by za chwilę go oddać w prywatne ręce. Oni nie chcą tego szpitala. GRUSZCZYNSKI i całe lewactwo z naszego miasta sprzedadzą ten szpital piętro po piętrze a za 3 lata będziemy mieli piękny niemiecki szpital gdzie bez karty kredytowej nikt nie wejdzie.

 • Link do komentarza pielegniarz czwartek, 20 grudnia 2018 09:08 napisane przez pielegniarz

  A to Państwo podjęli decyzję o odejściu czy zostaliście zwolnieni? Bo to małą różnica... Według KP jeżeli pracownik zostaje zwolniony trzeba podać uzasadnienie tej decyzji. Ciekaw jestem co dyrekcja szpitala ma wpisane w swoim wypowiedzeniu od Starosty.
  Może "wypowiedzenie o pracę uzasadniam troską o bezpieczeństwo finansowe pracownika"

 • Link do komentarza pacjent czwartek, 20 grudnia 2018 09:07 napisane przez pacjent

  Jakby to nie była prawda to inne media by nie blokowały mozliwosci wypowiedzi dotychczasowej dyrekcji szpitala

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane