Jesteś tutaj:Blogi Sowieckie zniewolenie
niedziela, 21 stycznia 2018 14:46

Sowieckie zniewolenie

  Dobra dusza

Poniższy tekst dedykuję gnieźnieńskiej lewicy, która każdego roku 21 stycznia dziękuje armii sowieckiej za „wyzwolenie” Gniezna. Lektura poraża. 

Oto tłumaczenie z języka rosyjskiego instrukcji, znalezionej w kancelarii Bolesława Bieruta, pierwszego powojennego prezydenta PRL - Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (i agenta NKWD jeszcze sprzed II wojny światowej). Z tekstu jasno wynika, że jest to instrukcja NKWD z roku 1947 przeznaczona dla placówki KGB w ambasadzie sowieckiej w Warszawie.


Ściśle tajne Moskwa, 2.VI.1947r. K.AA/OC 113 INSTRUKCJA NK/003/47

1. W gmachu ambasady nie należy przyjmować żadnych informatorów terenowych rekrutujących się z krajowców. Spotkanie z tymi ludźmi organizują nasze służby specjalne w miejscach publicznych. Informacje przyjmuje ambasada za pośrednictwem naszych służb specjalnych.

2. Należy szczególnie zadbać o to, aby nie było żadnych kontaktów pomiędzy naszym wojskiem a ludnością cywilną kraju. Niedopuszczalne jest składanie wizyt w domach krajowców przez naszą kadrę oficerską, ani nawiązywanie kontaktów przez naszych żołnierzy szeregowych z miejscowymi kobietami, ludnością lub żołnierzami krajowców.

3. Przyspieszyć likwidację krajowców związanych z KPP, PPS, Walterowców, KZMP AK i BCh i innych ugrupowań, które powstały bez naszej inspiracji. Wykorzystać w tym celu fakt istnienia zbrojnej opozycji.

4. Dopilnować, aby do wszystkich akcji bojowych w pierwszej kolejności kierować żołnierzy, którzy przed wstąpieniem do Armii Kościuszkowskiej przebywali na naszym terytorium. Doprowadzić do ich całkowitej likwidacji.

5. Przyśpieszyć zjednoczenie wszystkich partii w jedną organizację i dopilnować, aby wszystkie kluczowe stanowiska obsadzone były przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne.

6. Doprowadzić do połączenia całego ruchu młodzieżowego w jedną organizację, a stanowiska od szczebla powiatowego wzwyż obsadzić przez ludzi zatwierdzonych przez nasze służby specjalne. Do czasu zjednoczenia zlikwidować znanych przywódców harcerstwa.

7. Spowodować i dopilnować, aby delegaci wyznaczeni na zjazdy partyjne nie zachowali mandatów na okres kadencji wybranych przez siebie władz partyjnych. W żadnym wypadku delegaci nie mogą zwoływać posiedzeń międzyzakładowych. W razie konieczności zwołania takiego posiedzenia należy wyeliminować ludzi, którzy wykazali się aktywnością w wysuwaniu koncepcji postulatów. Na każdy następny zjazd wybierać nowych kandydatów (ruchowo), tylko wytypowanych przez nasze służby specjalne.

8. Należy zwrócić baczną uwagę na ludzi wyróżniających się zmysłem organizacyjnym, umiejących sobie jednać popularność. Ludzi takich należy pozyskać, a w razie odmowy nie dopuszczać do wyższych stanowisk.

9. Doprowadzić do tego, aby pracownicy na stanowiskach państwowych (z wyjątkiem służb ścigania i pracowników przemysłu wydobywczego) otrzymywali niskie pobory. Dotyczy to w szczególności służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, oświaty i kierowników różnych szczebli.

10. Do wszystkich organów władzy i większości zakładów pracy wprowadzić ludzi współpracujących z naszymi służbami specjalnymi (bez wiedzy władz krajowych).

11. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prasa krajowców nie podawała sumarycznych ilości rodzajów towarów wysyłanych do naszego kraju. Nie można też również nazwać to handlem. Należy dopilnować, aby prasa krajowa podkreślała ilość towarów wysyłanych przez nas do krajowców, ale wspominała, że to w ramach wymiany handlowej.

12. Wpłynąć na władze krajowców, aby nabywcy ziemi, parceli i gruntów nie otrzymywali aktów własności, a jedynie akty nadania.

13. Ukierunkować politykę w stosunku do rolnictwa indywidualnego tak, aby prowadzenie gospodarstw stało się nieopłacalne, a wydajność jak najmniejsza. W następnej kolejności przystąpić do kolektywizacji wsi. W razie wystąpienia silniejszej opozycji należy zmniejszyć dostawy środków produkcji dla wsi i zwiększyć powinność wobec państwa. Jeżeli to nie pomoże, spowodować, aby rolnictwo nie dawało pełnego pokrycia potrzeb żywnościowych kraju i oprzeć wyżywienie na imporcie.

14. Spowodować, aby wszystkie zarządzenia i akty prawne, gospodarcze, organizacyjne (z wyjątkiem wojskowych) nie były precyzyjne.

15. Spowodować, aby dla każdej sprawy powoływano kilka komisji, urzędów, instytucji społecznych, ale żadna z nich nie powinna mieć prawa podejmowania ostatecznej decyzji bez konsultacji z pozostałymi (nie dotyczy przemysłu wydobywczego).

16. Samorządy w zakładach pracy nie mogą mieć żadnego wpływu na kierunek działania przedsiębiorstw. Mogą się zajmować jedynie sposobem wykonywania zleconych zadań.

17. Związki zawodowe nie mogą mieć możliwości sprzeciwu wobec poleceń dyrekcji. Obciążyć związki inną pracą, jak organizowanie wczasów, zaopatrzenia, działalności rozrywkowej i oświatowej, wycieczki oraz rozprowadzanie atrakcyjnych towarów, potwierdzanie opinii i decyzji władz politycznych. 

18. Należy spowodować, aby awansowano tylko tych pracowników i kierowników, którzy wzorowo wykonują przydzielone im zadania i nie wykazują skłonności do analizowania spraw wychodzących poza te działania.

19. Krajowcom na stanowiskach partyjnych, państwowych i gospodarczych należy stworzyć warunki do działań, które będą kompromitować ich w oczach podwładnych i zamykać im powrót do środowisk, z których pochodzą.

20. Kadrze oficerskiej rekrutującej się z krajowców można powierzać odpowiednie stanowiska pod warunkiem, że są tam już nasze służby specjalne.

21. Otoczyć szczególnym nadzorem ilości amunicji do wszystkich rodzajów broni, z każdego arsenału akcyjnego i ćwiczeń w ostrym strzelaniu prowadzić swoiste rozliczenia.

22. Objąć szczególnym nadzorem wszelkie laboratoria i instytucje naukowo-badawcze.

23. Należy zwrócić szczególną uwagę na ruch racjonalizatorski i wynalazczy, rozwijać go i popierać, ale wszystkie odkrycia dokładnie rejestrować i zapisem przekazywać do centrali. Dopuszczać do realizacji tylko te wynalazki, które przydatne są w przemyśle wydobywczym, wstępnej obróbki i określone w specjalnej instrukcji. Nie mogą być realizowane te odkrycia, które mogłyby doprowadzić do wzrostu produkcji kosztem ograniczenia wydobycia surowców lub zaniechania zalecanych działań. W wypadku głośnych odkryć spowodować ich sprzedanie za granicę. Nie dopuszczać do publikacji zawierających wartości i opisy wynalazków.

24. Spowodować zakłócenia w punktualności transportów (z wyjątkiem transportu określonego w instrukcji NK 552-46).

25. Inspirować zwoływanie narad środowiskowych i problemowych, zbierać stawiane tam wnioski i propozycje, rejestrować wnioskodawców, a realizować linię określoną w instrukcjach.

26. Spopularyzować wywiady z ludźmi pracy na aktualne tematy produkcyjne, w których zawarta jest krytyka przeszłości lub lokalnego bałaganu, ale nie doprowadzać do likwidacji przyczyn krytykowanych zjawisk.

27. Wystąpienia publiczne władz krajowców mogą zawierać akcenty narodowe i historyczne, ale nie mogą prowadzić do zjednoczenia ducha narodu.

28. Zwrócić baczną uwagę, czy w odbudowywanych i nowych większych miastach i osiedlach nie budowano ujęć wodnych niezależnych od głównej sieci wodociągowej. Stare ujęcia wodne i studnie uliczne systematycznie likwidować.

29. Przy odbudowie i rozbudowie przemysłu dopilnować, aby ścieki przemysłowe spływały do rzek mogących stanowić rezerwaty wody pitnej.

30. Mieszkania w nowych osiedlach i odbudowywanych miastach nie mogą zawierać dodatkowych pomieszczeń pozwalających na hodowlę inwentarza lub gromadzenie żywności na dłużej i w większych ilościach.

31. Spowodować, aby prywatne przedsiębiorstwa i rzemieślnicy otrzymywali surowce i urządzenia nie pozwalające na produkcję artykułów dobrej jakości, a ceny tych produktów powinny być wyższe od podobnych wytwarzanych przez państwo.

32. Doprowadzić do maksymalnej rozbudowy administracji biurowej wszystkich stopni. Można dopuszczać krytykę działalności administracyjnej, ale nie wolno pozwolić na jej zmniejszenie ani sprawną pracę.

33. Należy dopilnować wszystkich planów produkcyjnych w przemysłach wydobywczych i w działach określonych odpowiednimi instrukcjami i nie wolno dopuścić do wykonania zaopatrzenia rynku krajowego.

34. Szczególnej obserwacji poddać Kościół i tak ukierunkować działalność oświatowo-wychowawczą, aby wzbudzić powszechny wstręt do tej instytucji. Objąć baczną uwagą i kontrolą kościelne drukarnie, biblioteki, archiwa, kazania, kolędowania, treści nauk religijnych oraz obrzędy pogrzebowe.

35. W szkolnictwie podstawowym, zawodowym, a w szczególności w szkołach średnich i wyższych doprowadzić do usunięcia nauczycieli cieszących się powszechnym autorytetem i uznaniem. Na ich miejsce wprowadzić ludzi mianowanych. Doprowadzić do zerwania korelacji między przedmiotami, do ograniczenia wydawania materiałów źródłowych, do usunięcia ze szkół średnich łaciny, greki, filozofii ogólnej, logiki i genetyki. W historii nie można podawać, co który władca chciał zrobić lub zrobił dla kraju, trzeba natomiast ukazywać tyranię królów oraz walki uciemiężonego ludu. W szkolnictwie zawodowym doprowadzić do wąskich specjalizacji.

36. Inspirować organizowanie imprez państwowych związanych z walką krajowców z zaborcami (z wyjątkiem zaboru rosyjskiego), szczególnie z Niemcami i walki o socjalizm.

37. W publikacjach krajowych nie dopuszczać opracowań traktujących o krajowcach przebywających w naszym państwie do rewolucji i w czasie II wojny światowej.

38. W razie powstania organizacji popierającej sojusz z naszym państwem, ale zmierzającej do kontroli działalności gospodarczej oficjalnych władz kraju, należy natychmiast podjąć działalność (niezależnie od władz kraju) obciążając te organizacje tendencjami nacjonalistycznymi i szowinistycznymi. Formy działalności: burzenie naszych pomników i cmentarzy, publikowanie ulotek wyszydzających nasz naród, naszą kulturę, sens zawartych układów. Do prac propagandowych angażować krajowców i wykorzystywać istniejącą nienawiść do nas.

39. Zadbać o budowę i rozbudowę mostów, dróg i licznych połączeń, aby w razie konieczności interwencji wojskowej można było szybko i z każdej strony dotrzeć do punktu oporu lub koncentracji sił opozycji.

40. Pilnować, aby aresztowano przeciwników politycznych. Rozpracować przeciwników z autorytetem wśród krajowców. Likwidować w drodze tzw. zajść sytuacyjnych przypadkowych, zanim staną się głośnymi lub aresztować ich wcześniej za wykroczenia kryminalne.

41. Nie dopuszczać do rehabilitacji osób skazanych w procesach politycznych. W razie konieczności rehabilitacji można ją przeprowadzić tylko pod warunkiem, że sprawa będzie uznana za pomyłkę sądową, bez wszczynania dochodzenia i stawiania przed sądem winnych pomyłki (sędziów, świadków, oskarżycieli, informatorów).

42. Nie wolno stawiać przed sądem ludzi na stanowiskach kierowniczych obsadzonych przez partię, którzy swą działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie podwładnych. W sytuacjach drastycznych należy ich odwołać ze stanowiska i przenieść do innych miejscowości na stanowiska równorzędne lub wyższe. W skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach niekierowniczych i traktować jako rezerwę kadrową do późniejszej wymiany.

43. Ogłaszać publicznie procesy ludzi ze stanowisk kierowniczych (wojsko, ministerstwa, główne zarządy, szkolnictwo) oskarżonych o działalność przeciwko ludowi, przeciwko socjalizmowi, przeciwko industrializacji. Będzie to mobilizować czujność mas pracujących.

44. Dbać o wymianę ludzi na stanowiskach roboczych przez dopuszczenie do tych funkcji ludzi z awansów, mających najniższe kwalifikacje.

45. Spowodować napływ do szkół wyższych ludzi pochodzących z najniższych grup społecznych, którzy nie wykazują zainteresowań zawodowych, a tylko chęć zdobycia dyplomu

 

15 komentarzy

 • Link do komentarza PO środa, 31 stycznia 2018 12:32 napisane przez PO

  Myślałem, że to wytyczne z posiedzenia Zarządu PO...

 • Link do komentarza wilk piątek, 26 stycznia 2018 02:33 napisane przez wilk

  Kapuszcza--- a gdybyśmy byli w strefie tzw. zachodniej,to byśmy nie mieli pracy i mieszkań ???????Przynajmniej dziś byśmy zarabiali tyle co zwykły Niemiec,Holender czy Francuz,a nie jak polski niewolnik!!!!!! 50 lat komuny nas całkowicie uwsteczniło !!!!!

 • Link do komentarza zocha czwartek, 25 stycznia 2018 15:18 napisane przez zocha

  Drogi komentatorze Kupszcza

  Gdyby zaakceptować ten tok myślenia na temat pozytywów socjalizmu, tzn. "była praca i mieszkania", to mieszkańcy wszystkich krajów, które miały to szczęście i nie wpadły w objęcia sowieckich bandytów byli bezrobotni i bezdomni.
  Zwróćmy jeszcze uwagę na fakt, że tak hołubione mieszkania w blokach z wielkiej płyty za niewiele czasu pewnie będą wymagały wyburzenia, bo pamiętajmy, że ich trwałość w założeniu komunistycznych aparatczyków obliczona była na około 50 lat.

  Amen

 • Link do komentarza Kupszcza czwartek, 25 stycznia 2018 07:33 napisane przez Kupszcza

  Ale bzdury tu wszyscy pisza. Karmolinski mówił, że armia czerwona wyzwoliła Gniezno spod okupacji hitlerowskiej. Powiem tak. Oczywiście, że w tym dniu zakończyła się wojna w Gnieźnie. To fakt. Oczywiscie, że przez następne 45 lat byliśmy pod wpływem ZSRR. Pod realna okupacja do tzw odwilży stalinowskiej do jego śmierci. Potem był to może nie komunizm ale forma socjalizmu. Ale czy ludzie nie cieszyli się z zakończenia wojny w tym dniu. Cieszyli się. Ale czy potem nie plakali z uwagi na sowietów. Większa część płakała. Taka jest historia. Nie jest ani czarna ani biała. Na froncie w Gnieźnie ginęli młodzi ludzie, którzy mieli rozkaz iść na Berlin. A ze były gwałty, spalenia itd. Tak wygląda wojna. A to Jalta nas załatwiła i odgorne ustalenia wierchuszki. Tyle. PS wiele w tamtym systemie było złe. Ale dwie rzeczy były dobre. Praca i mieszkania, ktore zamieszkujemy do dziś.

 • Link do komentarza Monia czwartek, 25 stycznia 2018 00:26 napisane przez Monia

  @ zocha - nie tłumacz człowiekowi, który jest odporny na prawdę. To klasyczny przypadek niezniszczalnego komunisty. Jest tak zaimpregnowany, że nie przyjmuje żadnej innej wiedzy, jak tylko tę podaną w skryptach WUMLu.

 • Link do komentarza szperacz środa, 24 stycznia 2018 22:33 napisane przez szperacz

  Polecam zeszłoroczny artykuł redaktora http://www.gniezno24.com/blogi/item/9672-relatywisci
  Komentarz komentatora 'gnieźnianina" z ub. roku jest tak aktualny, że trzeba go ponownie przytoczyć:
  "Kamerman to był postrach Gniezna. Wielu ludziom wyrządził osobiście niepowetowaną krzywdę, której skutki do dziś odczuwają kolejne pokolenia. Złodziej, bandzior, gangster i niegodziwiec. Służalczy sowiecki potwór. I takiemu to między innymi towarzystwo gnieźnieńskich komunistów składa hołd. Im nie przeszkadza, że ten krzywdziciel leży między sowieckimi żołnierzami? Nigdy nie zwrócili uwagi na to, że taki potwór spoczywa na miejscu chronionym umowami międzynarodowymi? W jakim świetle stawiacie się panowie i panie? Po 21 stycznia hitlerowski terror zastąpiony został innym, komunistycznym. W nowej Polsce nie było miejsca dla przeciwników politycznych. W latach 1945 - 48 wykonano 1957 operacji przeciw polskiemu podziemiu niepodległościowemu, Wojskowy Sąd Rejonowy wydał 163 wyroki śmierci. Groby prawdziwych żołnierzy należy otoczyć opieką. I w polskiej tradycji jest to dzień 1 listopada. A nie fałszować historię twierdząc, ze 21 stycznia było jakieś wyzwolenie, bo to jest przeinaczanie historii."

 • Link do komentarza zocha środa, 24 stycznia 2018 22:03 napisane przez zocha

  Dziś na sesji Rady Miasta radny Karmoliński, który tak chętnie oddaje hołd sowieckim bandytom powiedział, że 21 stycznia 1945 Gniezno zostało wyzwolone. Przypomnijmy Panu Karmolińskiemu, że koledzy bandytów, którym oddawał hołd 21 stycznia tego roku, mordowali polaków i zniewolili nasz kraj na kolejnych ponad 50 lat.
  Sowieckie bandziory próbowały zniszczyć Polskę - to jest fakt Panie Karmoliński - i należy dziękować Bogu, że dał naszemu narodowi siłę i wolę przetrwania

  Amen

 • Link do komentarza staruszek portier środa, 24 stycznia 2018 14:10 napisane przez staruszek portier

  Ade. wilk - ten potwór Kammermann leży razem z sowieckimi żołnierzami, więc i jemu salutowali ci panowie z orzełkami na beretach. To naprawdę już koniec świata!

 • Link do komentarza pedagog wtorek, 23 stycznia 2018 23:51 napisane przez pedagog

  Jak Karmoliński przeczyta tę instrukcję, to dostanie zawału serca.
  A co robiły tam te babcie, szczególnie ta jedna, co przyprowadziła wnuka? Ładną lekcję daje temu młodzieńcowi!

 • Link do komentarza staruszek portier wtorek, 23 stycznia 2018 12:12 napisane przez staruszek portier

  Seniorze, ta kilkuosobowa już tylko grupka staruszków manifestuje w tym dniu pod czerwoną gwiazdą lekceważenie polskiego społeczeństwa, które zostało pozbawione suwerennosci na dlugie lata przez ich pobratymców. Bo jak inaczej można nazywać ludzi, czołowych przedstawicieli komunistycznej partii, ktora miała za zadanie przede wszystkim zgnojenie Polaków, ktora zabijała patriotów dlugo jeszcze po tym tzw. wyzwoleniu? Ktora zamykala ludziom zakłady, grabiła w imię tej gwiazdy dorobek pokoleń, która z niezwykłą nonszalancją odnosiła się do każdego obywatela nie podzielającego ich poglądów, ktora czesto żyła w luksusie nie bacząc na kilometrowe kolejki przez dziesiątki lat za podstawowymi artykułami spożywczymi? "Elity"komunistyczne, które permanentnie wspieraly swoim oddaniem partię, ktora pracowała nad zniszczeniem patrotyzmu wśród młodzieży i ustawowo nakazywała braterstwo i oddanie tzw. Zwiazkowi Sowieckiemu? Ci ludzie nie mają wstydu, że to właśnie w ten smutny dzień zniewolenia publicznie stają do apelu wobec agresora i zapoczątkowania okrutnego reżimu obcego panstwa nad Polską. Każdy inny dzień jest do przyjęcia, ale nie ten i ta smutna szczegolnie dla gnieźnienskich katolików data. Ocknijcie się panie i panowie!

 • Link do komentarza wilk wtorek, 23 stycznia 2018 02:38 napisane przez wilk

  A ja się pytam ; CZY złożyli wiązankę i służalcze pokłony przy tablicy pierwszego KAMANDIRA Josefa Kammermana ??????

 • Link do komentarza senior poniedziałek, 22 stycznia 2018 10:44 napisane przez senior

  Jasno, prosto i przejrzyście. Tylko czy takie młoty, które czczą wrogów Polski, agresorów z 17 września 1939 roku, ludzi, którzy wprawdzie szli na Berlin, ale po drodze z wielką ochotą i oddaniem niszczyli, co polskie i Polaków? Jeżeli tacy miejscowi komunisci i idole sowieckej armii twierdzą, że czczą wszystkich poległych w tej okrutnej wojnie, to dlaczego czynią to akurat 21 stycznia, to jest w dniu wkroczenia agresora do Gniezna, a nie tylko 9 maja? Całe szczęście, że patrząc na te zdjęcia spod czerwonej gwiazdy stwierdzić można, że tych idoli sowieckiego zniewolenia ubywa i niebawem ich zupełnie już nie będzie na tym świecie.

 • Link do komentarza YA poniedziałek, 22 stycznia 2018 10:34 napisane przez YA

  Odnoszę wrażenie, że większość punktów tego rozporządzenia jest nadal realizowana.

 • Link do komentarza zmartwiony poniedziałek, 22 stycznia 2018 09:27 napisane przez zmartwiony

  Co tu komentować !!! . Po "wyzwoleniu" służby KGB przejęły władze i rządziły . A niedobitki rządzą jeszcze w niektórych firmach i miastach Polski do dzisiaj bo na to pozwoliliśmy ! My Polacy.

 • Link do komentarza Anubis poniedziałek, 22 stycznia 2018 08:44 napisane przez Anubis

  "Państwa nie mają przyjaciół, państwa mają tylko interesy" Jeżeli ktoś uważa inaczej, to jest naiwnym głupcem. Zasada jest uniwersalna i dotyczy wszystkich bez wyjątku i trudno, aby państwo Stalina miało postępować inacze, niż np "szlachetni" Anglicy zrobili nam jako państwu, a w szczególe np. naszym generałom, którzy po wojnie byli u nich żebrakami

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane