środa, 14 marca 2018 07:50

Obniżenie alimentów i przesłanki ku temu

  Wojciech Bielicki, radca prawny
Obniżenie alimentów i przesłanki ku temu archiwum redakcji

Zasądzona przez sąd w wyroku rozwodowym lub ustalającym obowiązek alimentacyjny kwota renty alimentacyjnej nie jest ostateczna. Zmiana sytuacji życiowej rodziców lub/i potrzeb małoletniego mogą stanowić podstawy do obniżenia wymiaru comiesięcznej raty.

Obniżenie alimentów wymaga przeprowadzenia postępowania sądowego. Hipotetycznie istnieje możliwość rozwiązania sporu pozasądowo, w drodze ugody zawartej przez strony, jednakże sytuacje takie zdarzają się niezwykle rzadko.

Przesłankami do wystąpienia z żądaniem są łączne:

  • uprzednie wydanie wyroku ustalającego obowiązek alimentacyjny między stronami,
  • okoliczność istotnej i trwałej zmiany sytuacji stron dotyczącej zdolności majątkowych lub zarobkowych stron, albo/i zmiany zakresu uzasadnionych potrzeb uprawnionego do alimentów.
     

Pozew o obniżenie alimentów uzasadnić można dla przykładu okolicznościami:

1. Dotyczącymi zobowiązanego do uiszczania alimentów, m.in.
- założenie „nowej rodziny” czy narodzenie kolejnych dzieci, 
- pogorszenia stanu zdrowia i związanym z tym spadkiem dochodów, koniecznością ponoszenia kosztów leczenia czy rehabilitacji,
- zwolnienie z dobrze płatnej pracy i brak możliwości zdobycia zatrudnienia zapewniającego porównywalne dochody,
- zwiększenie osobistego wkłady w starania zobowiązanego o utrzymanie i wychowanie dziecka.
2. Dotyczącymi uprawnionego do alimentów:
- podjęcie stałej pracy zarobkowej, przy jednoczesnym pobieraniu nauki,
- otrzymanie stypendium, wartościowego spadku lub darowizny.

Pozew należy złożyć do właściwego sądu rejonowego - wydziału rodzinnego i nieletnich. W pozwie należy zaznaczyć na rzecz jakiej osoby płacone są alimenty, jak również aktualną kwotę płaconych alimentów, sygnaturę akt oraz organ wydający uprzednie orzeczenie. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o obniżenie alimentów jest sąd rejonowy w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Osobą legitymowaną do wystąpienia z powództwem o obniżenie alimentów jest zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych.

Do obowiązkowych elementów pozwu należy wskazanie wartości przedmiotu sporu. W pozwie o obniżenie alimentów stanowi go różnica pomiędzy dotychczasową wysokością raty alimentacyjnej a dochodzoną wysokością takiej raty w skali 12 miesięcy.

Zgodnie z rozkładem ciężaru dowodu, każdą z podnoszonych okoliczności uzasadniających obniżenie alimentów należy przedstawić przed sądem oraz udowodnić za pomocą środków dowodowych np. zeznań świadków, z dokumentów. Ponownie podkreślam, że dla orzeczenia obniżenia alimentów liczą się jedynie dowody dotyczące zmian, do których doszło w okresie od daty wydania ostatniego wyroku. Powtarzanie dokładnie tych samych argumentów co uprzednio nie odniesie żadnego skutku.

Osiągnięcie pełnoletności przez uprawnionego nie oznacza automatycznie możliwości wystąpienia o obniżenie alimentów. W większości przypadków, jeśli dziecko w dalszym ciągu się uczy, wystąpienie wyłącznie okoliczność osiągnięcia pełnoletności jest bez znaczenia dla wysokości obowiązku.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane