piątek, 04 maja 2018 17:28

Regulacja kontaktów z dzieckiem

  Wojciech Bielicki, radca prawny
Regulacja kontaktów z dzieckiem archiwum redakcji

Sposób uregulowania kontaktów ze wspólnym małoletnim dzieckiem rodzice żyjący w rozłączeniu mogą określić samodzielnie, w porozumieniu. Jednakże, w przypadku gdy wystąpi spór co do sposobu wykonywania tych kon­tak­tów, a dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego uzasadnione prośby oraz życzenia, kwestię tą rozstrzyga sąd.

W tym celu należy złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Najczęściej będzie to miejsce zamieszkania rodzica, u którego przebywa ono na stałe.

Żądanie regulacji kontaktów może dotyczyć zarówno sytuacji gdy nie zostały one dotychczas uregulowane sądownie, jak i przypadku, gdy jedna ze stron żąda zmiany dotychczasowego sposobu wykonywania kontaktów. Zazwyczaj ustalenie kontaktów dotyczy wyłącznie jednego z rodziców, tj. tego, który nie przebywa z dzieckiem na stałe, a to z uwagi na fakt, iż w pozostałym czasie dziecko stron przebywa z drugim rodzicem.

Wniosek o uregulowanie kontaktów powinien spełniać kodeksowe wymogi dotyczące pierwszego pisma procesowego w sprawie, a dodatkowo zawierać opis, w jaki sposób strona pragnie, by kontakty z dzieckiem wyglądały. Opis powinien być możliwie dokładny, ze wskazaniem dni tygodnia oraz zakresu godzin spotkań dziecka z rodzicem. Należy również wskazać miejsce spotkań, ewentualnie skąd dziecko będzie odbierane i gdzie odstawiane po spotkaniu.

Obecnie, powszechnie spotykaną praktyką jest również dodatkowe uregulowanie kontaktów w czasie wakacji, ferii zimowych czy świąt, a także weekendów, którymi rodzice często dzielą się naprzemiennie.

Forma kontaktów uregulowana może zostać w rozmaity sposób. Przykładowo mogą być to odwie­dziny osoby upraw­nio­nej w miej­scu zamiesz­ka­nia dziecka, odbie­ra­nie go z miej­sca zamiesz­ka­nia, szkoły lub innej pla­cówki oświa­to­wej, odpro­wa­dza­nie dziecka po zakoń­cze­niu spo­tka­nia do jego miej­sca sta­łego pobytu. Czę­sto mogą to być również roz­mowy tele­fo­niczne, w z góry okre­ślo­nych dniach i godzi­nach lub poro­zu­mie­wa­nie się przy pomocy innych spo­so­bów komu­ni­ko­wa­nia się na odle­głość.

Opieka naprzemienna

Jest to instytucja nieprzewidziana w przepisach prawa, jednakże akceptowana przez sądy i zyskująca obecnie na popularności. By sąd zgodził się na takie rozwiązanie zazwyczaj wymaga się zgody między rodzicami, ich aktywnej współpracy, a przede wszystkim akceptacji samego dziecka dla istnienia dwóch jego ośrodków interesów życiowych. W takim przypadku, zgodnie z ustalonym wcześniej wspólnie planem wychowawczym, dziecko może równomiernie dzielić czas między dwa domy – przez pewną część ustalonego okresu mieszka wtedy z matką, a następnie z ojcem.

Zagrożenie karą w przypadku niestosowania się do orzeczenia w kwestii kontaktów

Orzeczenie sądu regulujące kwestię kontaktów z dzieckiem nie zawsze skutkuje w taki sposób, iż strony będą sumiennie przestrzegać ustalonego harmonogramu. W związku z tym przewidziane w przepisach prawa zostało zagrożenie karą pieniężną wobec rodzica, który nie wykonuje czy też niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia. Podstawą wydania postanowienia „zagrażającego” jest uprzednie wystąpienie opisanych wyżej naruszeń oraz złożenie odpowiedniego wniosku przez jedną ze stron. Po wydaniu orzeczenia, każde kolejne naruszenie skutkować będzie karą pieniężną dla osoby wcześniej zagrożonej.

4 komentarzy

 • Link do komentarza kibolo sobota, 02 czerwca 2018 10:53 napisane przez kibolo

  Czytelniku.Ja nie proszę o poradę,tylko czy kontakty pomiędzy dziadkami a wnukiem tez podlegają jakiejś regulacji prawnej.O szczegóły wtedy będę prawnika pytał osobiście.

 • Link do komentarza czytelnik wtorek, 22 maja 2018 10:15 napisane przez czytelnik

  @kibolo -po prostu trzeba skorzystać z porady prawnej. Na forum jest tylko artykuł i jak rozumiem jest zaproszeniem do kancelarii.

 • Link do komentarza kibolo poniedziałek, 21 maja 2018 21:30 napisane przez kibolo

  A jak się ma sprawa regulacji dziadka z wnukami?

 • Link do komentarza Zenas piątek, 04 maja 2018 19:54 napisane przez Zenas

  To bardzo ważne i przydatne informacje.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane