Jesteś tutaj:Blogi Porady prawne Władza rodzicielska, a obowiązek alimentacyjny. Dziedziczenie długu alimentacyjnego
środa, 27 czerwca 2018 08:10

Władza rodzicielska, a obowiązek alimentacyjny. Dziedziczenie długu alimentacyjnego

  Wojciech Bielicki, radca prawny
Władza rodzicielska, a obowiązek alimentacyjny. Dziedziczenie długu alimentacyjnego archiwum redakcji

W ramach prowadzonej przeze mnie praktyki, niejednokrotnie spotkałem się z pytaniem dotyczącymi zależności między władzą rodzicielską, a kwestią obowiązku uiszczania alimentów.

Podobnie, wątpliwości wśród zainteresowanych budzi kwestia dziedziczenia długu alimentacyjnego powstałego na majątku obowiązanego do ich uiszczania. Mam nadzieję, iż poniższe rozważania rozwieją wszelkie wątpliwości.
 

Władza rodzicielska

W polskim ustawodawstwie pojęcie władzy rodzicielskiej nie zostało wprost zdefiniowane. Generalnie przyjmuje się, iż stanowi całokształt uprawnień i obowiązków rodziców względem małoletniego dziecka, mających za cel zapewnienie pieczy nad jego osobą i majątkiem.

Prawo rodzinne i opiekuńcze przewiduje, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. W przypadku rodziców nie pozostających ze sobą w związku małżeńskim albo pozostającym w związku małżeńskim, lecz żyjącym oddzielnie albo podczas rozwodu i separacji, sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej bądź obojgu, bądź też jednemu z rodziców. Jeżeli władza rodzicielska nie jest przez rodzica wykonywana w sposób prawidłowy, można wnosić o jej pozbawienie, ograniczenie albo zawieszenie. Do pozbawienia władzy rodzicielskiej dochodzi w przypadku rażących uchybień w wykonywaniu obowiązków rodzicielskich albo wystąpienia długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej dalsze jej wykonywanie.


Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny zdefiniowany został jako obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, względem uprawnionego. Instytucja ta ma na celu dostarczenie tych środków małoletniemu, który nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. Na marginesie, obowiązek ten może działać w również w stronę przeciwną, tj. gdy dziecko jest już dorosłe, a rodzic znajduje się w stanie niedostatku, to rodzic ten może wystąpić o alimenty od swojego dorosłego dziecka.

Wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem małoletniego dziecka może polegać na przykładaniu osobistych starań w wychowaniu dziecka albo na uiszczaniu comiesięcznych wpłat pieniężnych.


Wpływ pozbawienia władzy rodzicielskiej na obowiązek alimentacyjny

Pojęcia władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego należy wyraźnie od siebie odróżniać, jako że nie pokrywają się one ze sobą.

Za niezgodne z prawdą należy uznać twierdzenie, iż rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie musi już uiszczać alimentów. Taki rodzic, pomimo utraty pewnych praw względem dziecka, nie zostaje zwolniony z obowiązków jakie narzucają mu przepisy prawa.

Osoba pozbawiona władzy rodzicielskiej, co jest oczywistością, nie przestaje być biologicznym rodzicem małoletniego. Pozbawienie władzy rodzicielskiej skutkuje utratą przez taką osobę prawa do decydowania o losach dziecka. W takim przypadku wszelkie decyzje samodzielnie podejmuje drugi rodzic, ten który zachował władzę rodzicielską, a co za tym idzie, nie musi on już w ogóle konsultować się z rodzicem pozbawionym władzy rodzicielskiej.

Na marginesie, jedynie w wypadku skutecznego zaprzeczenia ojcostwa dochodzi do całkowitego zerwania więzi pokrewieństwa między rodzicem a dzieckiem, co skutkuje także ustaniem obowiązku alimentacyjnego.


Dziedziczenie długu alimentacyjnego. Dziedziczenie zaległości na rzecz Funduszu Alimentacyjnego

Co do zasady, gdy osoba zobowiązana do alimentacji zmarła, a przed śmiercią zalegała z alimentami, to długi te przechodzą na spadkobierców. Nie należy jednak mylić długów alimentacyjnych z obowiązkiem alimentacyjnym. Dług ten, to kwoty, do zapłaty których zmarły zobowiązany był przed śmiercią. Obowiązek wygasa ze śmiercią obowiązanego i nie podlega dziedziczeniu. Oznacza to, że od spadkobierców nie można domagać się zaspokojenia alimentów za okresy przypadające już po śmierci obowiązanego.

Dług obowiązanego na rzecz Funduszu Alimentacyjnego, tj. sumy kwot alimentów wypłacanych uprawnionemu przez Fundusz w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku obowiązanego, jest ściśle związany z osobą obowiązanego. Tylko osoba dłużnika może być zobowiązana do jego zaspokojenia. W razie jego śmierci dług ten nie może być egzekwowany od jego spadkobierców, automatycznie wygasa. W związku z powyższym, np. gdy spadkobiercą jest dziecko obowiązanego, Fundusz Alimentacyjny nie ma prawa domagać się spłaty zaległości rodzica przez jego dziecko - uprzedniego uprawnionego.

2 komentarzy

  • Link do komentarza ZośkaD poniedziałek, 09 lipca 2018 09:30 napisane przez ZośkaD

    Czy dług alimentacyjny wobec małoletniego dziecka pozamałżeńskiego przechodzi po śmierci rodzica na jego inne dorosłe już dzieci pomimo to, że one ODRZUCIŁY spadek po ojcu??

  • Link do komentarza Podatnik sobota, 30 czerwca 2018 19:46 napisane przez Podatnik

    Fundusz alimentacyjny to złodziejstwo w biały dzień. Dlaczego postronni ludzie mają płacić na cudze dzieci ? Obecnie ludzie dla własnej wygody i dodatkowej kasy rozwodzą się, a żyją nadal razem śmiejąc się innym w twarz.

Skomentuj

W związku z dbałością o poziom komentarzy, prowadzona jest ich moderacja. Wpisy wulgarne, obsceniczne czy obrażające innych komentatorów i naruszające podstawowe zasady netykiety (np. pisane CAPS LOCKIEM), nie będą publikowane. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji. Ponadto prosimy nie umieszczać wklejonych obszernych tekstów, pochodzących z innych stron, do których to treści komentujący nie posiadają praw autorskich. Ponadto nie są dopuszczane komentarze zawierające linki do serwisów, prowadzonych przez wydawców innych lokalnych portali.

Ostatnio dodane