Wydrukuj tę stronę
piątek, 14 lutego 2020 15:34

Podwyżka cen za śmieci w Gminie Gniezno

 
Podwyżka cen za śmieci w Gminie Gniezno archiwum redakcji

Radni głosami większości zdecydowali o podniesieniu stawek za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Gniezno. 

W trakcie piątkowych obrad Rady Gminy Gniezno, działacze podjęli decyzję ws. zmiany stawek za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Do tej pory za odbiór śmieci z nieruchomości, której mieszkańcy deklarowali segregację, wynosił 14 złotych od osoby. Od 1 kwietnia cena ta wyniesie 26 złotych. Jednocześnie jednak, zgodnie z założeniami obowiązujących przepisów, segregacja ma stać się przymusem. Dlatego też stawka za niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wynosić ma 78 złotych (do tej pory 27 złotych). 

W celu wywiązania się Rady Gminy Gniezno z ustawowego obowiązku wprowadzenia zwolnienia ustalono ulgę dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym w kwocie 1 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Jak zawarto w uzasadnieniu uchwały, po przetargu wykonanym jeszcze w 2019 roku, koszty odbioru śmieci przez firmę zewnętrzną (Urbis) wzrosły w znacznym stopniu. Na rok 2020 wynoszą one 3,3 mln złotych, co oznacza wzrost o 1 mln 175 tys. złotych od dotychczasowej stawki. Do tego dochodzą koszty obsługi administracyjnej, które kształtują się na poziomie 160 tys. złotych. 

Jeszcze przed sesją odczytane zostało oświadczenie radnych w sprawie uchwały dotyczącej podwyżki cen:

Rada Gminy Gniezno staje dziś przed trudnym tematem dotyczącym głosowania nad podwyżką cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podwyżka opłat za odpady komunalne, nad którą debatujemy, być może wejdzie w życie od 1 kwietnia 2020 roku. Podwyżka ta następuje z przyczyn całkowicie niezależnych od samorządu. To obszar zarządzania gminą, na którą samorząd nie ma żadnego wpływu. Używanie rąk radnych do tego typu kwestii jest ewidentnym zrzucaniem odpowiedzialności na samorządy i pozornym uciekaniem od powyższego problemu. Wykonawca, czyli firma obsługująca system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniezno, o ponad połowę podniósł koszty obsługi systemu. Nowe stawki zostały wyliczone na podstawie kosztów miesięcznego funkcjonowania systemu, który dla Gminy Gniezno stał się ogromnym obciążeniem. Komisja finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego nie popiera ciągle rosnących cen za wywóz odpadów. Niestety niepodjęcie powyższej decyzji będzie skutkowało naruszeniem przepisów finansowych i odrzuceniem przez RIO, gdyż system ten musi się sam finansować. Należy wspomnieć iż rząd po raz kolejny sięga do kieszeni mieszkańców rękami samorządów. Podwyżki to skutek zmian gospodarczych, ale przede wszystkim nieprzemyślanych decyzji o zimanach przepisów podjętych przez parlament i rząd. Ustawowy zapis o samofinansowaniu systemu powoduje, oprócz zwiększonego zakresu obowiązków, nałożonych na gminę, również scedowanie publicznej odpowiedzialności na samorządy, które nie dysponują żadnymi odpowiednimi narzędziami do kształtowania wysokości opłat. Stworzony przez rząd system wydaje się być niedoprecyzowanym, rynek odpadów niestabilny, a rząd nie robi nic, żeby to naprawić, co odbija się najbardziej na zwykłych obywatelach. Wszystko od dawna wskazywało, że podwyżki są nieuniknione, jednak brak długofalowego działania po stronie rządowej, poprowadził do tak dużej skali problemu. Jako samorząd nie mamy realnej możliwości zmiany tej sytuacji.

W głosowaniu, które odbyło się po długiej dyskusji między radnymi, ostatecznie za podwyżką zagłosowało 7 radnych, 3 było przeciw i 3 wstrzymało się od głosu. W obradach nie wzięło udział 2 radnych. 

15 komentarzy