|  Artykuł sponsorowany  |  2 komentarze

Gmina Gniezno – inwestycje drogowe priorytetem. Podsumowanie 2023 roku i plany w 2024 roku

Rok 2023 dla Gminy Gniezno należał do wyjątkowo dynamicznych. Wielka zmiana w organizacji transportu publicznego bardzo pozytywnie oceniona przez mieszkańców. Przyznane zostało prestiżowe wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie dla Gmin, Powiatów i Województw „Samorządowy Lider Edukacji”, a wartością dodaną były bardzo dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Nie można też zapomnieć o dużej inwestycji czyli budowie drogi na odcinku Zdziechowa – Krzyszczewo – Pyszczyn. To tylko niektóre przykłady realizacji minionego roku.

Od początku 2023r. zbiorowy transport publiczny realizuje spółka Euromatpol. Zmiana systemu organizacji transportu podyktowana była licznymi głosami niezadowolonych mieszkańców, którzy skarżyli się na obsługę dotychczasowej firmy, na zbyt wysokie ceny biletów oraz na ograniczone trasy. Gmina Gniezno otrzymała dopłatę do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów w kwocie ponad 800 tys. zł. Cena biletu jednorazowego z 7,50 zł spadła do 3,50 zł. Zwiększono liczbę kursów, utworzono także 4 linie autobusowe, które docierają do większości wsi na terenie gminy.

Prowadzono prace polegające na budowie, przebudowie, naprawach i remontach dróg gminnych – w minionym roku na około 6 kilometrach, m.in. w Modliszewku, Osińcu czy na Dalkach. Powstały też nowe chodniki w Strzyżewie Paczkowym, Woli Skorzęckiej, Wełnicy. Łączny koszt zadań drogowych pochłonął z budżetu gminy ponad cztery miliony złotych.

– W budżecie 2023 roku wydatki wyniosły 77,4 mln zł, to jest prawie 90% planów. Fundusz sołecki przeznaczony dla 31 sołectw wyniósł około 1 mln zł i wykonany został prawie w 100%. Współpraca z sołtysami oraz z radnymi jest bardzo ważna, pozwala na globalne rozwiązanie i podjęcie tematu danego sołectwa. Wszystko to potwierdza, że finanse gminy sprzyjają dalszemu rozwojowi – mówi Maria Suplicka.

W minionym roku Gmina Gniezno pozyskała dodatkowe pieniądze na realizacje kolejnych zadań na łączną kwotę prawie 16 mln zł. Największym dofinansowaniem została objęta budowa nowego ujęcia wody wraz ze stacją podnoszenia ciśnienia wody oraz nowej infrastruktury wodociągowej w południowo-wschodniej części Gminy Gniezno. Kwota, jaką przyznano z Rządowego Programu Polski Ład, opiewa na 7,5 mln zł. Inwestycja powstanie do końca roku 2025 i poprawi komfort dostarczania wody użytkowej dla mieszkańców podłączonych do tego ujęcia wody. Ponadto pozyskano 2,5 mln zł z Programu Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych „Olimpia” na 100-lecie Pierwszego występu reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Środki pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a przeznaczone zostaną na budowę pełnowymiarowej hali, o konstrukcji lekkiej, z zapleczem sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Goślinowie. Obiekt sportowy musi powstać do końca 2024 roku. Podobnie jak Klub Malucha w Szczytnikach Duchownych, na który gmina dostała dofinansowanie w kwocie 1,2 ml zł z Programu Maluch + Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który zakłada utworzenie 30 miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Chcemy zapewniać kolejne miejsca w placówkach dla naszych najmłodszych mieszkańców w wieku od 1 roku życia do 3 lat. Dzięki kolejnym miejscom opieki dla najmłodszych, dajemy możliwość pracy oraz rozwoju zawodowego rodziców. Ta inwestycja rozpocznie się już w bieżącym roku – powiedziała Maria Suplicka Wójt Gminy Gniezno.

Na początku ubiegłego roku Gmina Gniezno otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 600 tys. zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, które przeznaczone zostało na termomodernizację dwóch budynków należących do Gminy Gniezno – Urzędu Gminy oraz Przedszkola w Pyszczynie. Prace rozpoczęto w drugiej połowie roku. W obu budynkach wymieniono piece gazowe wraz z niezbędną przebudową instalacji C.O., w budynku urzędu wymieniono całe oświetlenie, ocieplono stropodach wraz z wymianą opierzenia i rynnami. W budynku Przedszkola w Pyszczynie ocieplono ściany fundamentowe i zewnętrzne z nową kolorystyką budynku, a także ocieplono poddasze. Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 1 mln zł, a różnicę stanowi wkład z budżetu Gminy Gniezno.

W marcu 2023 roku minął rok działalności gminnego gabinetu stomatologicznego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia zamieszkujących w Gminie Gniezno, który zlokalizowany jest w budynku Szkoły Podstawowej w Zdziechowie. Przez rok w gabinecie odbyły się 1422 wizyty stomatologiczne. W większości, około 80% były związane z profilaktyką, pozostałe 20% to leczenie połączone z profilaktyką. Gabinet świadczy usługi w ramach NFZ. – Mam wielką satysfakcję z powstania takiej placówki tym bardziej, że jesteśmy w grupie niewielu gmin zapewniających opiekę stomatologiczną dzieciom. Gabinet stomatologiczny cieszy się dużym powodzeniem, bez wątpienia to niezwykle ważna i potrzebna usługa dla naszych młodych mieszkańców – mówi wójt Maria Suplicka. W ciągu jednego dnia dentysta przyjmuje średnio 10 pacjentów. Gabinet czynny jest dwa dni w tygodniu: we wtorki i piątki. Zapisywać się można telefonicznie od poniedziałku do piątku od 8:00 – 15:00 pod nr telefonu 690-122-882.

W kwietniu Gmina Gniezno otrzymała prestiżowe wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie dla Gmin, Powiatów i Województw „Samorządowy Lider Edukacji „, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Jury konkursu oceniło działalność Gminy Gniezno w zakresie rozwoju edukacji na przestrzeni lat 2020-2023. Oceniono m.in. kształtowanie wśród uczniów postaw kreatywnych i kompetencji kluczowych, rozwój współpracy z organizacjami spoza sektora oświaty, sukcesy szkół i placówek, budowę nowych i modernizację istniejących budynków oświatowych, wsparcie JST ukierunkowane na specjalne potrzeby edukacyjne czy rozwój kultury lokalnej i sportu.

W minionym roku kolejne sołectwa gminne zostały docenione i otrzymały nagrodę w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” z programu Wielkopolska Odnowa Wsi – Strzyżewo Paczkowe oraz Piekary. Pierwsza z wymienionych miejscowości otrzymała dofinansowanie w kwocie blisko 58 tys. zł na realizację infrastruktury rekreacyjnej – sceny plenerowej przy świetlicy wiejskiej, a całkowita wartość projektu wyniosła ponad 82 tys. zł. Piekary natomiast za kwotę dofinansowania 46 tys. zł wykonały trakt pieszo-rowerowy. Wartość projektu wynosi 74 tys. zł. Ten konkurs pozwala połączyć dofinansowanie z pracą i integracją mieszkańców.

Historyczna bez wątpienia rzecz miała miejsce jesienią, podczas wyborów parlamentarnych, w których Gmina Gniezno uzyskała największy wynik frekwencyjny pod względem gmin znajdujących się na terenie powiatu gnieźnieńskiego. W Gminie Gniezno głosowało 79,06% uprawnionych mieszkańców. – Zdaliśmy egzamin z demokracji. Na dziewięć komisji wyborczych, najlepszą frekwencję uzyskała ta zlokalizowana w Piekarach, gdzie obwód obejmował miejscowości Braciszewo, Piekary i Skiereszewo, a wynik wyniósł 85,68%. Za takie dobre wyniki frekwencyjne uzyskaliśmy finansowe bonusy: 250 tys. zł na działalność Kół Gospodyń Wiejskich, 250 tys. zł na lokalne kluby sportowe oraz 1 mln zł na remizy OSP – mówi wójt Maria Suplicka.

Prężnie działały trzy gminne Kluby Seniora w ramach projektu Aktywny Senior w Gminie Gniezno: w Mnichowie i na Wierzbiczanach oraz w ramach projektu Senior + Klub na Piekarach. Aktywizacja społeczna seniorów odbywała się poprzez zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, rekreacyjne. Realizowany był również projekt przy współpracy z Fundacją Pronautis. Klub na Piekarach stał się też beneficjentem projektu Cyfrowe Kluby Seniora. Łącznie w zajęciach Klubów brało udział około 80 osób. Seniorzy bardzo aktywnie włączali się w działania Klubów, aktywizując jednocześnie życie kulturalne gminy.

Od czerwca do grudnia pilotażowo w Gminie Gniezno odbywały się spotkania dla rodzin z cyklu Family Spot, organizowane przez Związek Dużych Rodzin 3+ Gminy Gniezno. Rodziny z terenu gminy miały okazję uczestniczyć w szeregu warsztatów, które bez wątpienia ubogaciły zarówno rodziców jak i dzieci. Projekt był dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na rok 2024 zaplanowano w budżecie Gminy Gniezno środki finansowe na wydatki w kwocie 112 mln zł. Dochody natomiast, jakie mają wpłynąć do budżetu gminy, szacuje się w wysokości około 102 mln zł. W maju bieżącego roku zakończy się budowa drogi w miejscowości Krzyszczewo. Inwestycja gminna na odcinku Zdziechowa – Krzyszczewo – Pyszczyn, z wyłączeniem dojazdu do mostu, jest wykonana w 95%. Budowa jest na etapie wykonywania wzmocnienia dojazdu do mostu w Krzyszczewie. Wzmocnienie polegać będzie na przygotowaniu platformy roboczej pod palownice, palowanie dojazdu do mostu, wykonanie płyty żelbetowej na koniec wykonanie pozostałych robót związanych z wykonaniem konstrukcji drogi. Ostatecznie, po wykonaniu brakującego odcinaka nawierzchni asfaltowej, na całości zostaną wykonane roboty związane z oznakowaniem pionowym i poziomym. Wartość robót z aneksem na dodatkowe prace wyniesie ponad 21 mln zł. Kwota ta została dofinansowana z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – Polski Ład w wysokości 11,5 mln zł.

Przebudowany zostanie kolejny odcinek drogi z Jankowa Dolnego do Wierzbiczan.
W Osińcu drogi doczeka się al. Pierwsza i Jedenasta, a także osiedle Zamkowe, w Modliszewie natomiast osiedle Kwiatowe. Poprawiona zostanie także infrastruktura drogowa w Goślinowie (drogi osiedlowe) oraz w Łabiszynku. Na drogi publiczne zabezpieczono z budżetu gminy ponad 18,1 mln zł, natomiast na drogi wewnętrzne blisko 3 mln zł.

Gmina Gniezno złożyła też wniosek o dofinansowanie z Programu Modernizacji Kompleksów Sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012” edycja 2023 z Ministerstwa Sportu i Turystyki na remont Orlika w Mnichowie. Kwota dofinansowania to pond 320 tys. zł. Całość inwestycji szacuje się na kwotę około 650 tys. zł.

W bieżącym roku dbałość o stan dróg pozostaje priorytetem, tak aby mieszkańcy mieli komfortowe warunki dojazdu do domów.

– W Nowym Roku 2024 życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Gniezno pomyślności, spełnienia marzeń oraz zdrowia. Mam nadzieję, że ten rok przyniesie nam wszystkim szczęście spokój oraz realizację planów – dodała na zakończenie Wójt Gminy Gniezno Maria Suplicka.

#Tagi

W związku z dbałością o poziom komentarzy prowadzona jest ich moderacja. Wpisy mogące naruszać czyjeś dobra osobiste lub podstawowe zasady netykiety (np. pisanie WIELKIMI LITERAMI), nie będą publikowane. Wszelkie uwagi do redakcji należy kierować w formie mailowej. Zapraszamy do kulturalnej dyskusji.

Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Gdzie są Kujawki?
Gdzie są Kujawki?
24/01/2024 09:28

No to jeszcze proszę o remont drogi z Gniezna do Lubochni… To ile samochodów dzisiaj uczęszcza droga przez Wolę Skorzecka to jest nieporownywalne z tym co było parę lat temu…a droga od lat wygląda tak samo niebezpiecznie… Brak pobocza, oświetlenia, chodników… Wąsko i bardzo dziurawo… A natężenie na drodze przez Wymysłowo do Trzemeszna to aktualnie jak obwodnica…taki ruch, że na spacer wyjść nie można…

Czesława
Czesława
23/01/2024 13:54

Bardzo ładna lista. Brawo.

Dziękujemy w imieniu mieszkańców gminy.© Gniezno24. All rights reserved. Powered by Libermedia.